Saate selle indeksi abil sõnastikku sirvida

Erisümbolid | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | KÕIK

Lehekülg:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (Edasi)
  KÕIK

"

"basso continuo"

barokse teose saatepillid, mis saatsid põhimeloodiat


"concerto grosso"

barokiaegse kontserdi erivorme, kus tavalisele barokktriole lisandus suurem ansambel, mis ühines väiksemaga lõiguti, seda kõlaliselt täiendades.


"keldriluugivalgus"

valgusekäsitlus, mis tõstab olulise pildilt esile, võib olla suunatud valgus, mis jätab osa taustast varju ja tekitab kontraste.


"vaeste piibel"

piiblitekste illustreerivad reljeefid, mosaiigid ja vitraažid keskaegsete kirikute välis- ja siseseintel, nt. viimse kohtupäevastseen peaportaali (peamine sissekäik) kohal


„anno domini“

„Issanda aastal“ (ld.k)


A

aaria

laulu sooloesitus, kasvas välja varasemast madrigalist. Võis olla osa suuremast teosest, nt. ooperist.


aatrium

ristkülikukujuline elamutüüp, kus eluruumid paiknevad ümber avatud siseõue; tekkis etruskidel, levis roomlaste hulgas


akademism

klassitsismist välja kasvanud kunsti tegemise peavool, mis hindas kõrgelt antiikseid ilunorme ja pidas kõige olulisemaks realistlikku joonistusoskust


akropol

ülalinn, templite ja tähtsamate ühiskondlike hoonete linnaosa Vanakreeka linnadesakvedukt

süsteemne sildveejuhe vee juhtimiseks veekogudest linnadesse


alt

on madalaima naishääle nimetus


amfiteater

vabaõhuteater Kreeka kultuuris, looduslikult ehitati orgude põhja, istmed sujuvalt ülespoole asetsemas


animism

ürgaja inimesele ja loodusrahvastele omistatud uskumus, mis leiab, et kõigel ümbritseval (ka kivid, puud jms) on hing ja kõik ümbritsev on omavahel seotud.anno domini

„Issanda aastal“ (ld.k)


anonüümne tellija

kunstitellija, kel puudub otsekontakt kunstnikuga vaid kes ostab endale teose kunstikaupmehe vahendusel olemasoleva valiku alusel. Tekib 17. sajandi Hollandis, kunstnikule võimaldas pilte tellijast sõltumatult nö. ette maalida.


antiik

vanakreeka ja rooma kultuuri hõlmav periood.apsiid

koht kiriku idaosas, kus paikneb altar


arhitektuur

kujutava kunsti liik, ehituskunst teise sõnagaarhitektuuriansambel

tervikusse kuuluvate hoonete kompleks, nt. väljak koos seda ümbritsevate hoonete, parkide ja skulptuuridega; hakkas levima barokis


ars nova

uus muusika tegemise viis, mis sai alguse 14. sajandil Prantsusmaal


avatud kompositsioon

pildi tegevuse paigutamine üle terve pildi, mitte pildi keskmesse koondamine nagu oli kombeks renessansiajal. Avatud kompositsiooni puhul on tegelased pildil sageli justkui "ära lõigatud": nende keha on esitletud poolikult, külje pealt või isegi tagantvaates. Eesmärk oli tekitada muljet pildi jätkumisest vaataja suunas, kasutusele võeti 17. sajandil Itaalias.


avatud tants

on rahvatantsuliik, kus osavõtjate arv, sugu ja tantsuga liitumise aeg on vaba


B

ballaad

lüürilise (autori või esitaja isiklikul, vahetul kogemusel põhinev) sisuga laul või pillilugu


bariton

on keskmise meeshääle nimetus


barokktrio

barokiaegne pilliansambel, kus sõna "trio" tähistab kolme erinevat häälerühma, mitte pilli


basiilika

varakristlik kirikuhoone tüüp, mis lähtus roomlaste kohtuhoonest


bass

on madalaima meeshääle nimetus või madalaim pillipartii heliteoses


C

canzon

Itaaliast alguse saanud pillimuusika, mida mängiti põhiliselt tantsude saateks või ka iseseisva palana


carpe diem

„nopi päeva“ , roomlaste maised rõõme ülistav kõnekäänd (ld.k)


colosseum

hiiglaslik areen võitluste ja vabaaja vaatemängude korraldamiseks Roomas


D

detail

üksikelement, nt. figuuri käsi


dooria stiil

kreeka templi vanim sambastiil: lihtne, jässakas, alus puudu


dünaamika

muusikas on teoste helide tugevus ja tugevuse muutumine, st., et muusikat ei esitata ühetaoliselt vaid näiteks vahel tugevamalt ja rõhutatult ja vahel vaikselt ja voolavalt. Kunstis tähendab pildil tekkivat liikumise, energia muljet.


E

egiptuse poos

inimeste kujutamise viis egiptuse kunstis: pea, käed, jalad külje pealt (profiilis), rindkere, silm otse; võimaldas katta suuri templite ja hauakambrite seinu.


eklektika

on 20. sajandi arhitektuuristiil, mis kasutab hoonete juures korraga mitmeid varasemate stiilide elemente


ekspositsioon

klassikalise sonaadivormi I osa, kus esitletakse teose peateemat ja kõrvalteemat


F

formaat

kunstiteose mõõt, suurus. Teises tähenduses nt. mingi ettekande, ürituse läbiviimise viis (ametlik, pidulik jne).


fragment

tükike kunstiteosest, nt. Mona Lisa naeratus


fresko

vanimaid maalikunstitehnikaid, kus värv kanti märjale krohvile nii, et see imbus sügavale pinna sisse


friis

ehitise ülemist sise- või välisseina kattev reljeefne riba


frontoon

kolmnurkne kaunistus uste ja akende kohal; rohkesti kasutuses klassitsismis


G

grafiti

on stiliseeritud, seinale tehtud aerosoolijoonistus


gregooriuse koraal

keskajast pärinev ühehäälne kristlik laul, mis on nime saanud paavst Gregorius Suure järgi


H

harmoonia

muusikas on helide heakõlaline kokku sobimine, esineb mitmehäälses muusikas. Kunstis tähendab harmoonia tasakaalus, rahulikku pildi ülesehitust või ehitise juures terviku ja detailide kokkusobitumist.


heli

meid ümbritsevas keskkonnas leviv laine, mida on võimalik kuulda


hieroglüüf

piltkiri: sellist kirjamärkide süsteemi kasutasid nt. egiptlased ja hiinlasedhilisromantism

oli 20. sajandi alguse stiil muusikas, mis võttis teoste sisu ja vormi osas eeskuju romantismist


historitsism

on stiil arhitektuuris, mis kasutab varasemate stiilide elemente; levis 19. sajandi II poolest 20. sajandi alguseni


homofoonia

mitmehäälsuse vorm, kus üks hääl kannab iseseisvat meloodiat ja teised hääled moodustavad sellele harmoonilise saate


hümn

kultuslaulu (usuliste talitustega seotud laul) koondnimetus antiikajal


I

ikoon

Bütsantsis väljaarenenud enamasti puidule maalitud pühapilt, erinevus teistest pühasid tegelasi (Maarja, Kristus) kujutavatest maalidest see, et pilt ise oli püha; väga kindlad reeglid kujutamiseks


impressionism

on stiil kunstis ja muusikas. Kunstis levis 19. sajandil II poolest 20. sajandi alguseni ning rõhutas valguse tähtsust maalimise juures. Muusikastiil tekkis kunstistiili mõjutusel natuke hiljem ja rõhutab muusikas kõlavärve ja varjundirikkust.


improviseerima

muusikas tähendab muusika väljamõtlemist selle esitamise ajal


ingliskad

kontratantsude rühm


installatsioon

ruumiline kompositsioon, mille osaks võivad olla kõikvõimalikud esemed, kaasa arvatud ruum ise. Esineda võib ka valgus-, heli- ja videoinstallatsioone.


instrumentaalkontsert

kontsert soolopillile ja sümfooniaorkestrile, millel on tavaliselt kolm osa


instrumentaalmuusika

ainult pillimängule, ilma vokaalita (hääleta), tehtud muusika


interpreet

on inimene, kes esitab helilooja loomingut: solist, dirigent või soolopilli mängija


intervall

muusikas tähistab kahe heli helikõrguste suhet


J

joonia stiil

kreeka templi levinuim sambastiil: voluutidega kapiteel, sale


juhtmotiiv

ooperis on Wagneri poolt kasutusele võetud uuendus - kindlaid tegelasi või sündmusi iseloomustav muusikaline teema, mida kasutati vastava tegelase või sündmuse sissejuhatamiseks 


juugend

on 20. sajandi vahetusel tekkinud kunstistiil, mille eesmärgiks oli ühendada kõik kunstiliiid ühtseks dekoratiivseks tervikuks. inspiratsioon tuli loodusest ja läbivaks vormitunnuseks erinevate liikide seas on voogavus.


K

kaanon

laul, milles kõik lauljad alustavad sama viisi erineval ajal, nt. Sepapoisid, tuli muusikasse renessansiajal


kalligraafia

kirjakunst, kaunilt kirjutamine


kammermuusika

on muusika ühele pillile, solistile või väikesele orkestrikoosseisule.


kankaan

populaarne kabareede tantsunumber, mis kasvas iseseisvaks numbriks romantismiaja operetist


kantaat

üks soololaulu vorme, lüüriline vokaalteos solistile või ansamblile


kapiteel

sammast talastikuga ühendav osa, enamasti kaunistatud


karniis

seina ülaosast eenduv horisontaalne pind, mis on sageli kaetud ornamendiga; rohkesti kasutati klassitsismis


katakomb

maa-alune käigustik, koopad, kuhu maeti inimesi; kristluse algusaastatel kristlaste salajane kohtumispaik


katedraal

suurem ja võimsam kirikutüüp, sageli piiskopkonna peakirik, nt. Tartu Toomkirik oli Liivimaa piiskopkonna kirik


keelpill

pill, kus heli tekitatakse kas sõrmede või mingi abivahendiga pillile tõmmatud keeli näppides, või poognaga üle keelte tõmmates


kiilkiri

kirjamärkide süsteem sumeritel: märgid vajutati pehmesse savitahvlisse kiilukujuliste pulkade abil


kirikukantaat

lüüriline vaimulik mõtisklus, sai alguse ja oli populaarne Saksamaal


kirmas

talurahva suvine nädalalõpupidu, senini in traditsioon säilinud Setumaal


klahvpill

on pill, kus heli tekitamiseks kasutatakse klahve


klassikaline orkester

klassitsismiajal, 18. sajandil, kujunenud orkestritüüp, mille aluseks oli suur neljahäälne keelpillirühm ning  uuendusena lisaks neljahäälne puhkpillirühm 


klassikaline sonaaditsükkel

suurem, enamast kolme- või neljaosaline heliteos erineva suurusega koosseisudele


klassikaline sonaadivorm

heliteos, mille aluseks on kahe põhihelistiku teemade vastandamine, pala ise jaguneb kolmeks


kodakirik

Eestis levinud kirikutüüp, kus löövid paiknevad ühtse katuse all


kogukonnakunst

on interaktiivne (publikut kaasav) kunsti tegemise viis, mille eesmärk on ühise tegevuse tulemusena luua uusi, positiivseid muutusi, lahendusi.


kollaaž

pilt, mis ei koosne ühtlasest pinnast vaid on kokku kleebitud mitmest eri tükist, kasutades ja eri materjale - kandast, erinevaid pabereid jne.


kolmnurkne kompositsioon

ka suletud kompositsioon on tegevuse paigutamine pildil justkui kolmnurga sisse nii, et oluline jääks pildile tervikuna ja otse vaataja suunas. Kasutati palju renessansiaja maalide juures.


koloratuur

romantismiajal ooperis levinud kiiretempoline ilustus või passaaž ühel silbil


kompositsioon

kunstis pildil oleva paigutus, muusikas teose ülesehitamise vorm


kõnelaul

on laulutehnika, kus solist jälgib täpselt rütmi aga helikõrgusi esitab ligilähedaselt ja pooleldi meloodiliselt rääkides e. retsiterides (nt. gregooriuse koraal keskajal).


kontrapost

inimese kujutamise viis, kus keharaskus jaotub tugijala ja nõjajala vahel; võimaldas kujutada liikuvat inimestkontratants

rahvatantsuliik, millele on omane kindlaks määratud tantsijate arv, paigutus ning liikumisjoonis


kontsert

barokiajal orkestrile kirjutatud muusikateos


kontsertstiil

muusika, mis on loodud avalikuks esitamiseks ja tähelepanelikuks kuulamiseks (mitte enam kaasalaulmiseks või -mängimiseks nagu renessansiajal). Rohkem hinnatakse esitajate isikupära ja meisterlikkust


kooda

klassikalist sonaadivormi lõpetav osa


koomiline ooper

ooperi üks vorme, mille sisu oli igapäevasem ja kergem ning etendust edasi viivad sündmused realistlikumad; žanrist arenes hiljem välja operett


koopia

originaali järgi tehtud teos või teosed


kooriruum

lisaruum romaani kirikus põikhoone ja apsiidi vahel kirikuteenrite jaoks


koraal

keskaegne kiriklik laulkorintose stiil

kreeka templi hiliseim sambastiil: taimeornamentikaga kapiteel, sale


kristlik kunst

kunst, mis on loodud kristlikest tõekspidamistest lähtuvalt ja ei ole seotud kindla koha või rahvagakrummhorn

renessansiaegne puhkpill, kus huulikut ei hoita huulte juures vaid õhk puhutakse spetsiaalsesse kapslisse


krüpt

kooriruumi all paiknev ruum romaani kirikus reliikviate hoiustamiseks või erariituste läbiviimiseks


kubism

on 20. sajandi alguse kunstistiil, mille eesmärgiks oli kujutada maailma lihtsustatuna geomeetriliste kujunditeni ja näidata pildil mitut vaatenurka korraga


kuivkolloidmenetlus

on ajalooline fotomenetlus, rullfilmi eelkäia. Võimaldas pilti enne paberile ilmutamist pikemalt säilitada (varem tuli pilt suhteliselt kiiresti ilmutada)


kujutav kunst

kunstiliigid, mille peamine eesmärk on millegi/ kellegi kujutamine. Kujutava kunsti liigid: skulptuur, maal, graafika.


kunstiliik

erinev kunsti tegemise viis, nt. portree võib olla maalitud või kivist välja raiutud


kunstistiil

kas kindlal ajastul/ perioodil või konkreetses geograafilises piirkonnas ühiste tunnustega tehtav kunst, nt. egiptuse stiil, joonia stiil, gooti stiil jne


kuraator

20. sajandi lõpust käibele tulnud termin, mis tähistab inimest, kes korraldab ja vastutab näituse sisulise poole eest: valib teema ja kunstnikud ning seob ühtseks tervikuks kokku


L

läbilõige

vaade objektile külgvaates,nt. tordi erinevad kihid.


laulev revolutsioon

koondnimetus taasiseseisvumisele eelnenud perioodi kohta Eestis, mil suurtel ühislaulmistel lauldi isamaalisi laule ja lehvisid Eesti lipud


laulutsükkel

romantismiajal tekkinud soololaulude kogum, mille üksikuid laule ühendab sama teema ja sündmustik


lavaline kantaat

on lavateos, mis ühendab endas draamaetenduse, ooperi, oratooriumi ja kantaadi tunnused. kasutusele tuli Carl Orffi loomingus


lavamuusika

on teatrile kirjutatud muusika: ballett, ooper, operett, muusikal.


lied

klaverisaatega soololaul või kammerlaul; tekkis romantismiaja Saksa helilooja Schuberti loomingust


liturgia

religioosne talitus, millel on kindel kord ja kindlaksmääratud teemad


löökpill

pill, kus heli tekitatakse löögi abil (käega või mingi abivahendiga)


lööv

sammaste või välisseinaga piiratud kiriku siseruumi osa; klassikaliselt on kirikus kolm ja viis löövi (kesk- ja külglöövid)


luteri koraal

Saksamaa protestantlik kirikulaul. Tekkis reformatsioonijärgselt.


M

maal

kujutava kunsti liik, mille olulisemaks tunnuseks on värv. Nii kuuluvad maali alla ka nt. vitraaž ja mosaiikmadrigal

mitmehäälne ilmalik laul Itaalias


manuskript

käsitsi kirjutatud raamat, nii nimetatakse enamasti ka keskaegseid käsikirju


märgkolloidmenetlus

oli ajalooline fotomenetlus, mis võimaldas pilti paberile säritada varasemast oluliselt kiiremini


meeltepõhine kunst

on kunsti tegemise ja esitlemise viis kus lisaks vaatlemisele kaasatakse ka vaataja kuulmis-, haistmis- ja kompimismeeli


meetrium

on muusikas korrapäraste dünaamiliste rõhkude perioodiline kordumine.


meloodia

ühehäälselt väljendatud muusikaline mõte ehk muusikateose viis


metsosopran

on keskmise naishääle nimetus


minimalism

on 20. sajandi II poolel levima hakanud stiil muusikas, kunstis ja kirjanduses, mille eesmärk on kasutada teostes võimalikult vähe ilustusi, detaile ja kaunistusi.


mitteprogrammiline muusika

absoluutne, nn. puhas muusika, mis tõstab esile teose selge liigsete ilustusteta helikeele


modernism

19.sajandi lõpu (impressionism) kuni 20. sajandi 70. aastate kunsti-, muusika- ja kirjandusstiile tähistav ühine mõiste.


monoodia

muusika kirjutamise viis, kus üks meloodia on peateemaks ja teised vaid täiendavad või kordavad seda. Võeti kasutusele barokis


monoteism

ainujumalaga religioon, nt. kristlus


monumentaalskulptuur

tavapärasest suuremate mõõtmetega kindlale kohale paigutatud skulptuur, sageli heroilise sisugamosaiik

maalikunstitehnika, kus kujutis moodustatakse väikestest värvilistest kivi- või savitükikestest


motett

algselt vaimuliku sisuga, hiljem ilmalikuks kujunenud mitmehäälne laul


mütoloogia

ajaloolises ja kultuurilises kontekstis moodustunud müütide kogum, nt. antiikmütoloogia


muusika

kr.k. musikē, otsetõlkes „muusade kunst“, sisuliselt tähendas lauldes ettekantud luulet


muusikažanr

muusikaliik, nt. instrumentaal- ja vokaalmuusika; vaimulik ja kammermuusika; kunstmuusika ja rahvamuusika jne. Muusikat on võimalik liigitada väga erinevail viisil, tänapäeval on piirid eri žanrite vahel hägustunud.


N

naturalism

kujutamisviis, kus pildi tegevust on edasi antud "äärmuslikult" realistlikult, rõhutades eriti olukorra inetuid aspekte, nt inimeste räpasust, haigusi  vms. Palju kasutas seda Itaalia maalikunstnik Caravaggio, kuid levis ka mujale: Hispaaniasse, Saksamaale (Holbein)


natüürmort

pilt, millel kujutatakse elutuid asju. Kujunes iseseisva žanrina välja 17. sajandi Hollandis, kus iseseisvumise järgselt tekkis uute nõudmistega kunstipublik ja -tarbija


neoklassitsism

on 20. sajandi stiil muusikas, mis vastandus hilisromantismile ja impressionismile ning mille vormitunnusteks on lihtsustatud ja selgem muusika kõla ja väiksemad orkestrikoosseisud


neuma

keskajal kasutuses olnud noodimärk, ei näidanud heli kõrgust, nagu tänapäeva noodid


nokturn

õhtu-või öömeeleolust inspireeritud lühipala


noodikiri

muusika ülesmärkimiseks kasutatav kokkulepitud märgisüsteem


O

ooper

muusikaline lavateos, mis sidus tervikuks kokku muusika, kunsti ja kirjanduse ning kus lavakujundusel ja kostüümidel oli oluline osa sisu kõrval


op-kunst

teisisõnu optiline kunst, on abstraktsest kunstist väljakasvanud haru, mille eesmärk on silmanärvi otsene mõjutamine "liikuvate" piltide abil


operett

lavamuusika meelelahutuslik žanr, mille eelkäijaks oli Prantsuse koomiline ooper 


oratoorium

suurem kontsertteos, mis on mõeldud esitamiseks solistile, koorile ja orkestrile, sisult dramaatiline, temaatika enamasti piibliaineline. Oratooriume esitati iseseisvate, mittekiriklike kontsertidena.


orgaaniline arhitektuur

on arhitektuuriliik, mis lähtub hoone projekteerimisel keskkonnast (nt. materjalide valikul) ja kasutab loodusest inspireeritud vorme (taimed, loomad)


originaal

kunstniku poolt valmistatud originaalne esikteos


ornament

üksikkaunistus, võib lähtuda nt. geomeetriast (ring, kolmnurk) või elusloodusest (taimemotiiv).


P

palazzo

elamutüüp, mis rõhutab oma vormis horisontaalset joont, levinud renessansiaegses profaanarhitektuuris


partii

ühe pilli või hääle osa helitöös


passaaž

kiire üles alla liikuv heliriba


passioon

oratooriumi alaliik, Jeesuse kannatuslugu, mille tekst on võetud ühest Uue Testamendi neljast evangeeliumist.


pedaliseerimine

viis, kuidas mängija teeb helipildi nüansirikkamaks aktiivse pedaalide kasutamisega


performance

tegevuskunsti liik, kus puudub konkreeetne teos vaid selle asemel esitab kunstnik oma tegevusega mingi loo


perspektiiv

ruumilisuse kujutamine kahemõõtmelisel pinnal (nt. paberil); esineb õhu-, värvi- ja joonperspektiiv


põhiplaan

vaade hoonele, ruumile pealtvaates


polüfoonia

mitmehäälsus e.muusika, milles kaks või enam häält liiguvad(laulavad) iseseisvalt, kuid kõlavad samaaegselt


polüteism

paljude jumalatega religioon, nt. vanad kultuurid, antiikjumalusedpommer

renessansiaegne puhkpill, tänase oboe eelkäija


portaal

kiriku peasissekäik


portikus

sageli sammastega piiratud ja katusega kaetud, muidu lahtine, hoonest eenduv fassaadiosa; levima hakkas klassitsismiperioodil


portreebüst

skulptuurižanr, kus inimese pead on kujutatud koos õlgadega


postmodernism

kunsti, muusika ja kirjandusstiilide ühine nimetus alates 1970 aastatest


prelüüd

lühike, sissejuhatava iseloomuga vabas vormis pala


profaanarhitektuur

ilmaliku otstarbega hooned, nt. paleed, elumajad, linnahooned (raekoda, apteek jne)


profiil

inimese nägu külgvaates


programmiline muusika

muusika, mis on kirjutatud konkreetsest kas kirjandus- või kunstiteosest inspireerituna või püüab imiteerida mingeid looduse hääli, nt lindude laulu


puhkpill

pill, kus heli tekitatakse pilli sisse puhutud õhu võnkumisel


püramiid

egiptlaste nelinurkse alusega hiiglaslik haudehitisR

rahvamuusika

mingile kindlale etnilisele rahvale omane muusika tegemise viis: laulud, konkreetsed pillid, rütm jnerahvusromantism

on kunsti- ja muusikastiil, mis on inspireeritud konkreetse rahva ajaloost ja mütoloogiast


rakurss

vaatenurk, koht, kus vaataja/ kunstnik objekti vaatlebrapsoodia

vabas vormis fantaasiarikas heliteos


rapsoodid

rändlaulikud antiikajal


ready made

kunstiteos, mille juures on kasutatud või mis koosneb täielikult juba olemasolevatest valmis esemetest (dada)


regilaul

on eesti vanimat tüüpi rahvalaul, kus põhirõhk on sõnadel, mitte viisi ja mis põhineb regivärsil: eeslaulja laulab ees ja koor kordab järele


regivärss

regilaulule omane värsivorm, koosneb 8 silbist


reljeef

skulptuuriliik, kus kujutatav on enamasti vaadeldav vaid ühest küljest, st. , et üks või kolm külhe on lamedad


repriis

klassikalise sonaadivormi III osa, kus korratakse esimest osa ilma teemasid vastandamata


reproduktsioon

kunstiteose originaalist kas trükitud või pildistatud koopia, nt. kunstiraamatute pildid teostest


retsitatiiv

kõnelähedane laul, mis püüab jäljendada loomulikku kõnerütmi. Kasutati nt. ooperis aariate vahepeal.


romaani stiil

10.-12. sajandil levinud kirikuehitusstiil, võttis Rooma kunstist üle ümarkaare akende ja uste kuju juures


röntgenstiil

kujutamise viis Austraalia aborigeenide hulgas, kus muidu silmale nähtamatu skelett maaliti nähtavaks


rooma number

roomlaste poolt kasutusele võetud numbrisüsteem, kus numbreid kujutati suurtähtedena, nt. 5=Vroosaken

ringikujuline, roosist (Maarja sümbol) lähtuv aken enamasti gooti kiriku fassaadilrütm

muusikas helide ajaline järjestus kindla süsteemi järgi, kunstis mingi ornamendi, objekti kordumine kindla vahemaa tagant


S

sakraalarhitektuur

religioosse otstarbega ehitised, nt. kirikud, kabelid, templid jne.


sämpler

on enamasti elektrooniline pill, mis kasutab heli tekitamise vahendina korduvaid muusikalisi heliridu, on sarnane süntesaatoriga


Š

šansoon

ilmaliku laulu üldnimetus renessansiajal, tuli prantsuskeelsest sõnast


S

seeriatehnika

on muusika kirjutamise viis, kus helilooja kasutab kindlat helide seeriat, mida vaatleb ja esitab võimalikult paljude vaatenurkade alt


skulpturaalne kujutamisviis

on kujutamise viis maalikunstis, kus ruumilisust antakse edasi vormiliste võtetega (joonistus), mitte värvidega; kasutati klassitsismis ja akademilises kunstis, hiljem sotsialistlikus realismis


skulptuur

kujutava kunsti liik, kolmemõõtmeline (kõrgus, laius + sügavus), materjalideks klassikaliselt kivi, puu, pronks, saviskulptuurigrupp

mitmest skulptuurist koosnev suurem skulptuur, nt. suured puskkaevud


slaidimaal

hüperrealistliku maalistiili nimetus Eestis 80. aastatel, kuna siis kasutasid kunstnikud abivahendina seinale projitseeritud slaide


soolokontsert

kontsertstiili alaliik, kus barokktrio asemel esitasid muusikalisi soololõike üks või mitu solisti


sopran

on kõrgeima naishääle nimetus


sotsialistlik realism

oli totalitaarsetes riikides (Nõukogude Liit) valdav, loe "kohustuslik", kunstis ja muusikas levinud stiil, mille eesmärgiks oli kehtive võimu propageerimine ja ülistamine


spektraalne muusika

on elektroonilise muusika alaliik, mis kasutab arvutit analüüsimaks akustiliste helide tämbrite kõla ja puhtust.


stagnatsioon

e. seisak. Iseloomustab perioodi kunstis enne taasiseseisvumist, mil kunstnikud jätkasid tööd sissetöötatud viisil.


steel

ülalt ahenev neljakandiline reljeefidega kivisammas vanades kultuurides; steelil kujutati eriti olulisi sünmusi või tähtsaid sündmuseid


stiliseerimine

kujutise lihtsustamine, detailide vähendamine, üldise edasiandmine


stukkdekoor

lubjast, liivast ja savist koornev pastataoline mass, millega kaunistati lagesid ja seinu; palju kasutati klassitsismis


sula aeg

periood Nõukogude okupatsiooni ajal pärast Stalini surma, kui üldine olukord muutus vabamaks


sümfooniline poeem

heliteos, mille keskmeks on romantismi ideaalidele vastav ilukirjanduslik kangelane või süžee


sürrealism

on 20. sajandi kunstistiil, mille eesmärgiks oli vabastada inimene mõistuse ja loogika surve alt ja mille juures olid tähtsal kohal alateadvus, unenäod, hallutsinatsioonid ja juhuslikud assotsatsioonid


T

täisfiguur

igast küljest vaadeldav skulptuur, tekkis Antiigis


takt

heliteose osa, mis algab rõhuga ja lõpeb enne järgmist rõhku


tämber

muusika kõlavärv ehk heli selline tunnus, mille järgi teeme kindlaks kas heli on lauldud või mängitud või  mis liiki pill on heli tekitanud


tämbridramaturgia

on see kui soleeriva pilli tämber muutub iseseisvaks muusikaliseks teemaks, tuli kasutusele hilisromantismis


teema transformatsioon

muusikalise teema arendus, kus erinevalt varasemast muutub ka teose muusikaline karakter


tempereerimine

on enamasti pillide kindlale helikõrgusele häälestamine


tempietto

ümara vormiga väike kabel, levinud renessanss- ja klassitsistlikus erhitektuuris


tenor

on kõrgeima meeshääle nimetus


term

saun rooma kultuuris


tonaalsus

on kindlast helistikust lähtuv muusika (nt. e-duur, a-moll jne)


tööstusdisain

on disaini valdkond, mis tegeleb tööstuslike toodete kujundusega, nt. kangamustritega 


töötlus

klassikalise sonaadivormi II osa, kus arendatakse esimeses osas esitletud teemasid püsiva helistikuga vormis; töötlus lõpeb kulminatsiooniga


trubaduurid

rändlaulikud keskaegsel Prantsusmaal, kes lisaks laulmisele ka tantsisidtrükigraafika

graafika alaliik, kus pilt kantakse paberile trükiplaadile kas lõigatud, kraabitud või söövitatud kujutisena. Tehnikad on nt. puulõige, vasegravüür, kuivnõel, ofort jne. Vasegravüür võeti kasutusele 15. sajandil Saksamaal.


tsentraalperspektiiv

ka joonperspektiiv on 15. sajandil Itaalia arhitektide poolt kasutusele võetud ruumilisuse kujutamise viis joonte abil. Tuntakse ühe-, kahe- ja kolmepunkti joonperspektiivi.


tsikuraat

sumerlaste astmeline tempel: 7 tasandit sümboliseerimaks 7 metalli/ planeetitsiteerimine

on teema kaasaegses kunstis, mille juures uue teose loomisel lähtutakse mõnest tuntust kunstiteosest varasemast perioodist.


tummfilm

e. otsese helita film kuni helifilmi tekkimiseni (muusikat mängiti taustaks ning süžee käiku kirjeldati vahetekstidega)


Ü

ülemhelid

on (harmoonilisel) võnkumisel tekkiv põhihelist nõrgemini kuuldav heli. Põhiheli tämber oleneb ülemhelide arvust ja tugevusest. Ülemheli on heli füüsikaline omadus, mis esineb igal akustilisel helil. Neid kasutab oma loomingus Arvo Pärt.


U

uuskompleksne muusika

ekspressionismist lähtuv uus muusikavorm kaasajal, mis panneb väga suurt rõhku ülimale täpsusele helide esitamisel.


uuslihtsus

minimalismist vällakasvanud muusikavorm kaasajal 


uustonaalsus

on rõhutatult askeetlik, lihtne ja heakõlaline. Peamine erinevus minimalismist on selles, et uustonaalsuse puhul ei kasutata tavaliselt muusikalise materjali kordamist


V

vabafiguur

vabalt, st. iseseisvalt seisev kujutis inimesest, mitte ehitise juurde käiv osa


via appia

„Appiuse tee“ tee, mis antiikajal ühendas Roomat Lähis-Idaga


viil

viilkatusest hoone fassaadi poole jääv kolmnurkne ala, mis on sageli kaunistatud; (taas)levis klassitsismis

viiluväli

kolmnurkne osa fassadi ja viilkatuse vahel, antiiktemplite juures reljeefidega kaunistatud


viola da gamba

barokiaegne keelpill, tänase tšello eelkäija


virtuoos

inimene, kes on oma erialal silmapaistvalt osav ja andekas, muusikas nt. laulja, kunstis maaler jne


virtuoosikultus

romantismiajal tekkinud nähtus, kus kontsertettekande keskmeks sai mingi instrumendi täiuslik tehniline valdamine, nt. klaverimängija või viiuldaja


visand

on üldistatud vabakäejoonistus


vitraaž

maalikunstitehnika, kus kujutis moodustatakse värviliste klaasitükkide omavahelisel ühendamisel, kõrgaeg gooti (kirikute aknad), populaarne ja juugendis (tarbekunst, nt. lambid)


vokaalmuusika

muusika, kus peamine või tähtsal kohal on laul/ laulmine /sõnad


voluut

teokarbi kujuline arhitektuuridetail, mis tuli kasutusele barokis hoone eri tasandite ühendamiseks


Ž

žanr

kunstis on kitsamalt teema, nt. maalikunsti žanrid on meremaal või portreemaal. Laiemalt tänapäeval kasutuses ka kunstiliikide tähistamiseksLehekülg:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (Edasi)
  KÕIK