Kursus annab ülevaate orgaanilistest ainetest ja nendevahelistest seostest.

Keemia 2. kursus toetub 1. kursusele: Keemia alused ja keskendub metallidele ja mittemetallidele ning nende ühenditele.

Keemias on kõik omavahel tihedalt seotud ja palju on võimalik loogiliselt tuletada, lähtudes üldistest põhimõtetest, kasutades näiteks perioodilisustabelit, metallide pingerida või teisi üldistavaid seoseid. 0 kursuse jooksul püütaksegi õpilastele meelde tuletada põhikoolis õpitut ja kuidas kasutada tabeleid. Oluline on info leidmise oskus. 0 kursuse teemad on 1) aine ehitus:, molekulid, aatomid, ioonid. 2) Perioodilisustabeli ja lahustuvustabeli kasutamine 3)Anorgaaniliste ainete põhiklassid