Gümnaasiumi õppekava üks eesmärk on õppija maailmavaate kujunemisele kaasa aitamine. Religiooni ehk usundi / uskumise osa hindamine üksikisiku elus ja ühiskonna mõjutegurina - see on käesoleva kursuse teema.

Karjääriõpetuses käsitleme teemasid, mis aitavad õpilastel arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi kiiresti muutuvast töömaailmast, elukutsetest ja õppimis- ning koolitusvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, sisenemaks kaasaegsesse töömaailma.

Tutvus Moodle õpikeskkonnaga ning referaadi koostamine ja vormistamine.