Keel ja ühiskond. Praktiline eesti keel I

Praktilise eesti keele kursuste õppesisu on toimingukeskne: eesmärgiks on toime tulla eluliste eesmärgistatud keeletoimingutega, s.o toimingutega, mille üks osa on kindlat liiki tekstid. Praktilise harjutamise teel arendatakse keelepädevuse osaoskusi, s.o suulist esinemist ja suhtlust, kirjutamist ja kirjavahetuse pidamist, kuulamist ja lugemist, nagu ka loetu-kuuldu suulist või kirjalikku vahendamist omaenda teksti osana ja omadel eesmärkidel.