Kursuse/teemade ülevaade

 • Eesti keele 2. kursusel kasutame  Mauruse kirjastuse õpikut "Keelemeel". Seal on teemade lõpus ülesandeid, mille vastused on õpiku lõpus olemas. Õpikut "Keelemeel" saab laenutada meie kooli raamatukogus.

  Harjutada saate ka selles keskkonnas: http://eestikeel.eu/index.php

  Eesti keele 2. kursusel kasutame jätkuvalt A. Lunteri ja A. Kiini gümnaasiumi eesti õigekeele vihikut (Koolibri 2008). Lisaks panen skaneeritud ülesandeid ka teistest töövihikutest. 


  Kursuse hinde saamiseks peab õpilane osalema õppetöös – õppeprotsessis on väga oluline konsultatsioonides kaasatöötamine ja nädalaülesannete täitmine. Nädalaülesannete eest saab kursuse lõpuks lisapunkte: 

  5 - kui õpilane on esitanud 7-8 nädalaülesannet; 

  4 - kui õpilane on esitanud 5-6 nädalaülesannet; 

  3 - kui õpilane on esitanud 4 nädalaülesannet; 

  2 - kui õpilane on esitanud 2-3 nädalaülesannet;

  1- kui õpilane on esitanud 1 nädalaülesande. 

  Arvestan õigel ajal esitatud nädalaülesandeid.


  Ainekursuse kokkuvõttev hinne kujuneb järgmiselt: 

  hinne 5 - õpilane on vahearvestuste ja nädalaülesannete eest kokku saanud 22-25 punkti; 

  hinne 4 - õpilane on vahearvestuste ja nädalaülesannete eest kokku saanud 18-21 punkti; 

  hinne 3 - õpilane on vahearvestuste ja nädalaülesannete eest kokku saanud 13-17 punkti. 

  Vahearvestusi hinnatakse viie punkti süsteemis punktidega 1-5. 

  Vahearvestusi saab vastata koolis!

  Lugemisülesanne või arvamuslugu on kõigile õpilastele kohustuslik. 


  Kui õpilane on esitanud nädalaülesanded ja sooritanud vahearvestused kokku vähemalt 10 punkti mahus, kujuneb kursuse kokkuvõttev hinne jooksvalt õppetsükli lõpuks.


  Kui osalete tunnis Teamsi kaudu, siis peavad olema nii kaamera kui ka mikrofon sisse lülitatud.

 • Liht- ja liitlause

  Liht- ja liitlause. Üte ja lisand.

  15. aprillil teeme vahearvestuse - liht- ja liitlause eristamine, ütte, lisandi ja koondlause kirjavahemärgid.

  Vahearvestust saab teha ainult koolis kohapeal!

  1. nädal (01.-07.04)
   

  Kirjavahemärkide reegleid saate õppida 8. klassi eesti keele õpikust "Lausetest tekstini".
  Tuletage meelde, kuidas eristatakse liht- ja liitlauset
  Mis on öeldis

   
   Soovitan kirjavahemärkide reeglid konspekteerida kas eesti keele vihikusse või õpimappi, siis on 11. ja 12. klassis hea oma vihikust põhireeglid meelde tuletada. 


  2. nädal (08.-14.04):

  Koondlause

  Korduvad määrused

  Korduvad täiendid

  Kui olete koondlause kirjavahemärgistamise reegleid õppinud ja korranud, siis tehke 2. kohustuslik kodutöö ja saatke minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee hiljemalt esmaspäeva, 15. aprilli õhtuks.


  Kes saab osaleda 15. aprilli konsultatsioonis, ei pea 1. ega 2. nädala kodutööd minu meilile saatma, kontrollime need koos konsultatsioonis. Seejärel veel kordame ning siis teete vahearvestuse.

 • Tekstide mõistmine

  3. nädala ülesanne (15.-21.04): lugemisülesanne.

  Tekstide otsing veebist ja raamatukogust. Tekstide mõistmine.


  Riigieksamite kohta saate lugeda Harno kodulehelt.

  Vastata tuleb vähemalt kahele küsimusele.

  Vastused kirjutate käsitsi ja saadate minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee  hiljemalt 21.04.2024.

 • Sõnavara arendus

  4. nädal (22.-28.04)


  Sünonüümid, antonüümid, homonüümid, paronüümid.

  4. nädala ülesanne: sõnavara harjutused

  Kes saab 29. aprilli konsultatsioonis osaleda, võtab tehtud harjutused kooli kaasa. Kes ei saa kooli tulla, saadab tehtud harjutused hiljemalt 29. aprilli õhtuks minu meilile.

  Kellel on töövihik ("Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik"), siis saate harjutused teha töövihikusse (töölehe 1. ja 2. ülesanne on TVs 136 1. ja 2. ülesanne, töölehe 3. ül asemel võib teha TVst 140B, 4. ül on TVs 144 ja 5. ül on 143).

  Harjutuste tegemisel soovitan kasutada Eesti Keele Instituudi e-keelenõu lehekülge

  Paronüümisõnastik on Eesti Keele Instituudi kodulehel

 • Liitlause ja lauselühendi kirjavahemärgid.

  5. ja 6.  nädal (29.04-12.05)

  Rindlause ja põimlause kirjavahemärgid.

  Saate õppida Priit Ratassepa õpikust "Lausetest tekstini".
   
  Rind- ja põimlause vahearvestus on 13. mail.


 • Arvamustekstid

  7. nädal (13.-19.05)

  Arvamustekstide ülesehituse põhimõtted.

  Nädalaülesanne: arvamusteksti kirjutamine. 

  1. Lugege läbi  Mari Tammaru arvamuslugu "Eesti keeles mõtlemise hääbuv kunst" ning kirjutage selle põhjal umbes 200-sõnaline lühiarutlus. Sissejuhatuses esitage alusteksti andmed ja tutvustage lühidalt selle sisu. Teema arenduses esitage oma seisukoht ja kommenteerige alustekstis avaldatud arvamusi. Veena lugejaid põhjendustega. Lõpetuses pakkuge olukorrale oma lahendus ja/või esitage oma järeldused, hinnangud.


  Arutleva kirjandi kohta saate lugeda slaidiesitluselt


  Arvamusloo kirjutate käsitsi ja saadate minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee  hiljemalt 19.05.2024.