Kursuse/teemade ülevaade

 • Eesti keele 2. kursusel kasutame  Mauruse kirjastuse õpikut "Keelemeel". Seal on teemade lõpus ülesandeid, mille vastused on õpiku lõpus olemas. Õpikut "Keelemeel" saab laenutada meie kooli raamatukogus.

  Harjutada saate ka selles keskkonnas: http://eestikeel.eu/index.php

  Eesti keele 2. kursusel kasutame jätkuvalt A. Lunteri ja A. Kiini gümnaasiumi eesti õigekeele vihikut (Koolibri 2008). Lisaks panen skaneeritud ülesandeid ka teistest töövihikutest. 


  Sel kursusel on lisaks arvestuslikele töödele ka kohustuslikud ja tähtajalised kodutööd, mille eest saab kokkuvõtva hinde.

  Igal nädalal on kohustusliku kodutöö, mis tuleb esitada kirja pandud ajal, hilisemaid töid ma ei arvesta.
   
  Kodutööde kokkuvõtva hinde kujunemisel on oluline vastuste põhjalikkus ja õigsus lähtuvalt õppematerjalist ning tööde õigeaegne laekumine. Hinde “5” saamiseks peavad olema esitatud KÕIK tööd, hinde “4” saamiseks võivad jääda saatmata üks ja hinde “3” saamiseks kolme nädala tööd. 


  Kui osalete tunnis Teamsi kaudu, siis peavad olema nii kaamera kui ka mikrofon sisse lülitatud.

 • Liht- ja liitlause

  Liht- ja liitlause. Üte ja lisand.

  17. aprillil teeme vahearvestuse - liht- ja liitlause eristamine, ütte, lisandi ja koondlause kirjavahemärgid.

  Vahearvestust saab teha ainult koolis kohapeal!

  1. nädal (03.-09.04)
   

  Kirjavahemärkide reegleid saate õppida 8. klassi eesti keele õpikust "Lausetest tekstini".
  Tuletage meelde, kuidas eristatakse liht- ja liitlauset
  Mis on öeldis

   
   Soovitan kirjavahemärkide reeglid konspekteerida kas eesti keele vihikusse või õpimappi, siis on 11. ja 12. klassis hea oma vihikust põhireeglid meelde tuletada. 


  2. nädal (10.-16.04):

  Koondlause

  Korduvad määrused

  Korduvad täiendid

  Kui olete koondlause kirjavahemärgistamise reegleid õppinud ja korranud, siis tehke 2. kohustuslik kodutöö ja saatke minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee hiljemalt esmaspäeva, 17. aprilli õhtuks.


  Kes saab osaleda 17. aprilli konsultatsioonis, ei pea 2. nädala kodutööd minu meilile saatma, kontrollime selle koos konsultatsioonis. Seejärel veel kordame ning siis teete vahearvestuse.

 • Liitlause ja lauselühendi kirjavahemärgid.

  3. nädal (17.-23.04)

  Rindlause ja põimlause kirjavahemärgid.

  Saate õppida Priit Ratassepa õpikust "Lausetest tekstini".
   


  8. mail on vahearvestus - rindlause ja põimlause  kirjavahemärgid. • Arvamustekstid

  5. nädal (01.-07.05)

  Arvamustekstide ülesehituse põhimõtted.

  Vahearvestus - arvamusteksti kirjutamine. 

  Valige üks kirjutamisülesanne.

  1. Lugege läbi  Mari Tammaru arvamuslugu "Eesti keeles mõtlemise hääbuv kunst" ning kirjutage selle põhjal umbes 200-sõnaline lühiarutlus. Sissejuhatuses esitage alusteksti andmed ja tutvustage lühidalt selle sisu. Teema arenduses esitage oma seisukoht ja kommenteerige alustekstis avaldatud arvamusi. Veena lugejaid põhjendustega. Lõpetuses pakkuge olukorrale oma lahendus ja/või esitage oma järeldused, hinnangud.
  Arutleva kirjandi kohta saate lugeda slaidiesitluselt


  Arvamusloo või arutleva kirjandi kirjutate käsitsi ja saadate minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee  hiljemalt 07.05.2023.

 • Sõnavara arendus

  6. nädal (08.-14.05)

  8. mail on vahearvestus - rindlause ja põimlause  kirjavahemärgid.

  Vahearvestust saab teha koolis kohapeal!


  Sünonüümid, antonüümid, homonüümid, paronüümid.

  6. nädala kohustuslik kodutöö: sõnavara harjutused

  Kes saab arvestuste nädalal arvestusel osaleda, võtab tehtud harjutused kooli kaasa. Kes ei saa kooli tulla, saadab tehtud harjutused hiljemalt 22. mai õhtuks minu meilile.

  Kellel on töövihik ("Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik"), siis saate harjutused teha töövihikusse (töölehe 1. ja 2. ülesanne on TVs 136 1. ja 2. ülesanne, töölehe 3. ül asemel võib teha TVst 140B, 4. ül on TVs 144 ja 5. ül on 143).

  Harjutuste tegemisel soovitan kasutada Eesti Keele Instituudi e-keelenõu lehekülge

  Paronüümisõnastik on Eesti Keele Instituudi kodulehel

 • Tekstide mõistmine

  7. nädal (15.-21.05)

  Tekstide otsing veebist ja raamatukogust. Tekstide mõistmine.

  Vahearvestus - lugemisülesanne.


  Riigieksamite kohta saate lugeda Harno kodulehelt.

  Vastata tuleb kahele küsimusele.

  Vastused kirjutate käsitsi ja saadate minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee  hiljemalt 21.05.2022.