Spikker Search courses kohta
Viimase sajandi aeg ja sündmused - tegelik ja näiline rahva võimu ajastu Euroopast üle maailma. Külm sõda kui kahe superriigi "veretu" võimuvõitlus. Unistus igavesest heaolust kõigile.

Viimane sajand - Euroopa monarhistlike suurriikide ainuvõimu ajastu lõppvaatus ja uute ühiskondade sünd maailmasõdade verepulmas. Unistus pöördumatust progressist ja kõik sõjad lõpetavast sõjast.

Kursus (kood A0) on sissejuhatus gümnaasiumi ajalooõppe kursustele (A1-A6). Ajalooõppe sisu ja maht on kindlaks määratud riikliku õppekavaga ja põhineb õppija põhikoolis omandatud eelteadmistel. Antud kursus toetab õppijat, kelle eelteadmised ja õpioskused on ununenud või nõrgad. Kursuse lõpus on õppijal alusteadmised ja põhioskused ajaloo ainekursuste edukaks läbimiseks.


Eesti ajaloo 11 000 aastat: muinasajast läbi keskaja kuni uude aega.

Eesti rahvastiku kujunemine ja asukoha mõju selle muutumisele. Seosed Läänemere piirkonna rahvastega, elatusalad ning elukeskkond kuni 12. sajandini. Vaimuelu ja aineline kultuur enne feodaalriikide rajamist ning kristliku kiriku ülemvõimu kehtestamist. Kristluse ja feodaalriikide maaletoomine "tule ja mõõgaga" ning selle mõju Eesti ühiskonna ja majanduse muutumisele. Feodaalriikide ajastu poliitilises elus ning ühiskonna toimimises. Katoliku kiriku osa ühiskonnas. Linnakultuuri algus ning osa majanduselus ja ühiskonna arengus. Euroopa kriiside mõju - poliitiika ja religiooni vastandumised Läänemere piirkonnas.