Ülevaade 20. sajandi lõpu ja 21. sajandi alguskümnendi arengutest. Valik "suuri teemasid" möödunud sajandi ühiskonnast, valitsemisest, rahvusvahelistest suhetest ja majandusest. 

Kordav kokkuvõte lähiajaloo maailma peamistest arengusuundadest läbi võtmesündmuste.

Viimase sajandi aeg ja sündmused - tegelik ja näiline rahva võimu ajastu Euroopast üle maailma. Külm sõda kui kahe superriigi "veretu" võimuvõitlus. Unistus igavesest heaolust kõigile.

Viimane sajand - Euroopa monarhistlike suurriikide ainuvõimu ajastu lõppvaatus ja uute ühiskondade sünd maailmasõdade verepulmas. Unistus pöördumatust progressist ja kõik sõjad lõpetavast sõjast.

Eesti ajalugu 16. sajandi keskpaigast - 20. sajandi alguseni. 

Poliitilised pöördepunktid Rootsi kuninga ja Vene tsaari alamatena. Kohaliku aadelkonna ja selle omavalitsuse tõusud ja mõõnad, Eesti ühiskonna jagunemine seisusteks ja seisuste vahelised vastuolud ühiskondliku arengu takistusena. Majanduse iseloom ja seos seisusliku ühiskonnakorra ning monarhistliku valitsemisega. Kultuuri ja hariduse seosed põliskultuuri ning välismõjudega - riigi, kiriku ja omavalitsuse roll vaimuelu ning ainelise kultuuri vormimisel.

Kursus (kood A0) on sissejuhatus gümnaasiumi ajalooõppe kursustele. Ajalooõpe põhineb põhikoolis omandatud eelteadmistel. 

Antud kursus toetab õppijat, kelle eelteadmised ja õpioskused on ununenud või nõrgad. Kursuse lõpus on õppijal taastatud alusteadmised ja põhioskused gümnaasiumi tasemel ajaloo ainekursuste edukaks läbimiseks.


Eesti ajaloo 11 000 aastat: muinasajast läbi keskaja kuni uude aega.

Eesti rahvastiku kujunemine ja asukoha mõju selle muutumisele. Seosed Läänemere piirkonna rahvastega, elatusalad ning elukeskkond kuni 12. sajandini. Vaimuelu ja aineline kultuur enne feodaalriikide rajamist ning kristliku kiriku ülemvõimu kehtestamist. Kristluse ja feodaalriikide maaletoomine "tule ja mõõgaga" ning selle mõju Eesti ühiskonna ja majanduse muutumisele. Feodaalriikide ajastu poliitilises elus ning ühiskonna toimimises. Katoliku kiriku osa ühiskonnas. Linnakultuuri algus ning osa majanduselus ja ühiskonna arengus. Euroopa kriiside mõju - poliitiika ja religiooni vastandumised Läänemere piirkonnas.

Ülevaade inimkonna üldajaloo kulgemisest antiikajast kuni uusajani (8.sajandist enne meie ajaarvamist - 19.sajandini m.a.j).

Kursus tugineb põhikoolis omandatud faktiteadmistel üksikute maade ajaloost ning ajaloo alase mõistete tundmisel, mis on vajalikud õppetekstide lugemisel. Õpilase eelteadmiste puudumisel on õppetekstide lugemiseks vajalik varuda rohkem aega.