Õppida saab nii ja naa - 

kõikjal targemaks ma saan. 

Lisaks enda kohta ma

uusi teadmisi saan. 

                                       M. Laius

Kui muidu me kokku ei saa,

siis olulist infot siit saab. 

                                         M. Laius

Kursus  on mõeldud iseseisvalt õppimiseks neile, kes mingil põhjusel ei saa tundidest osa võtta, kuid soovivad ainega järje peal olla!

Kursus hõlmab õppetükke 1-3.

Kursuse lõppedes õpilane

 1      oskab moodustada ja kasutada lihtolevikku

2       oskab kasutada tegusõna be oleviku vorme

3       oskab kasutada sagedust näitavaid määrsõnu always, usually, often, never

4       oskab kasutada eessõnu : in on next to opposite   above near outside kirjeldustes

5       oskab öelda kellaaega

6       oskab kasutada igapäevaseid käibefraase (tervitused)

7       oskab lugeda numbreid

8       valdab põhisõnavara, et aru saada loetud/kuulatavast tekstist teemadel (enda tutvustamine, perekond, elukutsed, vaba aeg)

9       oskab kirjeldada oma perekonda

Kursuse hindamine

 Maksimaalne punktisumma on 50 p.

Kursusehinne kujuneb kursuse jooksul toimunud tööde eest saadud punktisumma alusel.

1 Iseenda ja oma pere kirjeldamine             10 p (e-õppe nädala ülesanne)

 2 Test: kellaajad                                            10p

3 Units 1-4 sõnavara ja lugemise test       30 p

 Kursusehinde saamiseks peavad olema sooritatud kõik nimekirjas olevad tööd.

Ebaõnnestumise korral on võimalik töid järele vastata arvestuste nädalal.

Kursuse lõppedes on võimalik saada kuni 5 lisapunkti esitades kõik klassis ja kodus tehtud ülesanded (õpimapp)

 


 Õppesisu

Tanapaevane ettekujutus aatomi ehitusest. Informatsioon perioodilisustabelis ja selle tõlgendamine.

Keemilise sideme liigid. Vesinikside. Molekulidevahelised jõud. Ainete füüsikaliste omaduste sõltuvus aine ehitusest.

Keemilise reaktsiooni aktiveerimisenergia, aktiivsed põrked. Ekso- ja endotermilised reaktsioonid.

Keemilise reaktsiooni kiirus, seda mõjutavad tegurid. Keemiline tasakaal ja selle nihkumine.

Ainete lahustumisprotsess. Elektrolüüdid ja mitteelektrolüüdid; tugevad ja nõrgad elektrolüüdid. Hapete ja aluste protolüütiline teooria. Molaarne kontsentratsioon (tutvustavalt). Ioonidevahelised reaktsioonid lahustes, nende kulgemise tingimused. pH. Keskkond hüdrolüüsuva soola lahuses.

Kursus on loodud, et anda ülevaade digipädevuse arendamise võimalustest.

Perekonnaõpetuse õppematerjalides esitatakse ning uuritakse erinevaid olulisi ja elulisi küsimusi, kuid alati ei ole valmis vastuseid,  mis lahendaksid elus ettetulevad  probleemid. Sellel kursuse raames paneme ennast analüüsima ja arutlema, mõtestama   ning ise otsima vastuseid perekonna olemasolust,  vajalikkusest  ja sellest, milliseid ülesandeid perekond üksikisiku ja ühiskonna elus täidab.

Läbitavate teeemade loetelu...

Kõne- ja väitluskursuse eesmärk on, et õpilane:
1) väljendab ennast suulises keelekasutuses selgelt ja sobivalt;
2) argumenteerib veenvalt ning oskab kaitsta oma seisukohti;
3) rakendab kriitilist mõtlemist.