Saate selle indeksi abil sõnastikku sirvida

Erisümbolid | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | KÕIK

Lehekülg:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (Edasi)
  KÕIK

"

"basso continuo"

barokse teose saatepillid, mis saatsid põhimeloodiat


"carpe diem"

„nopi päeva“ , roomlaste maised rõõme ülistav kõnekäänd (ld.k)


"conserto grosso"

barokiaegse kontserdi erivorme, kus tavalisele barokktriole lisandus suurem ansambel, mis ühines väiksemaga lõiguti, seda kõlaliselt täiendades.


"egiptuse poos"

inimeste kujutamise viis egiptuse kunstis: pea, käed, jalad külje pealt (profiilis), rindkere, silm otse; võimaldas katta suuri templite ja hauakambrite seinu.


"itaalia orkester"

tänase sümfooniaorkestri eelkäia, hilisbarokiaegne neljast häälerühmast koosnev ansambel


"vaeste piibel"

piiblitekste illustreerivad reljeefid, mosaiigid ja vitraažid keskaegsete kirikute välis- ja siseseintel, nt. viimse kohtupäevastseen peaportaali (peamine sissekäik) kohal


„anno domini“

„Issanda aastal“ (ld.k)


A

aaria

laulu sooloesitus, kasvas välja varasemast madrigalist. Võis olla osa suuremast teosest, nt. ooperist.


aatrium

ristkülikukujuline elamutüüp, kus eluruumid paiknevad ümber avatud siseõue; tekkis etruskidel, levis roomlaste hulgas


akropol

ülalinn, templite ja tähtsamate ühiskondlike hoonete linnaosa Vanakreeka linnades


akvedukt

süsteemne sildveejuhe vee juhtimiseks veekogudest linnadesse


alt

on madalaima naishääle nimetus


amfiteater

vabaõhuteater Kreeka kultuuris, looduslikult ehitati orgude põhja, istmed sujuvalt ülespoole asetsemas


animism

uskumus, mis leiab, et kõigel ümbritseval on hing


apsiid

altari paiknemise koht kiriku idaosas


ars nova

uus muusika tegemise viis, mis sai alguse 14. sajandil Prantsusmaal


avatud tants

on rahvatantsuliik, kus osavõtjate arv, sugu ja tantsuga liitumise aeg on vaba


B

baletto

tantsu juurde lauldav rütmikas refrään, levinud renessansiaegses Itaalias


ballaad

lüürilise (autori või esitaja isiklikul, vahetul kogemusel põhinev) sisuga laul või pillilugu


bariton

on keskmise meeshääle nimetus


barokktrio

barokiaegne pilliansambel, kus sõna "trio" tähistab kolme erinevat häälerühma, mitte pilli


basiilika

varakristlik kirikuhoone tüüp, mis lähtus roomlaste kohtuhoonest


bass

on madalaima meeshääle nimetus või madalaim pillipartii heliteoses


C

canzon

Itaaliast alguse saanud pillimuusika, mida mängiti põhiliselt tantsude saateks või ka iseseisva palana


Colosseum

hiiglaslik areen võitluste ja vabaaja vaatemängude korraldamiseks Roomas


D

detail

üksikelement, nt. figuuri käsi


dooria stiil

kreeka templi vanim sambastiil: lihtne, jässakas, alus puudu


dünaamika

teoste helide tugevus ja tugevuse muutumine, st., et muusikat ei esitata ühetaoliselt vaid näiteks vahel tugevamalt ja rõhutatult ja vahel vaikselt ja voolavalt


E

ekspositsioon

klassikalise sonaadivormi I osa, kus esitletakse teose peateemat ja kõrvalteemat


F

formaat

kunstiteose mõõt, suurus  


fragment

tükike kunstiteosest, nt. Mona Lisa naeratus


fresko

vanimaid maalikunstitehnikaid, kus värv kanti märjale krohvile nii, et see imbus sügavale pinna sisse


friis

ehitise ülemist sise- või välisseina kattev reljeefne riba


G

gregooriuse koraal

keskajast pärinev ühehäälne kristlik laul, mis on nime saanud paavst Gregorius Suure järgi


H

harmoonia

on helide heakõlaline kokku sobimine, esineb mitmehäälses muusikas


heli

meid ümbritsevas keskkonnas leviv laine, mida on võimalik kuulda


hieroglüüf

piltkiri: sellist kirjamärkide süsteemi kasutasid nt. egiptlased ja hiinlased


homofoonia

mitmehäälsuse vorm, kus üks hääl kannab iseseisvat meloodiat ja teised hääled moodustavad sellele harmoonilise saate


hümn

kultuslaulu (usuliste talitustega seotud laul) koondnimetus antiikajal


I

ikoon

Bütsantsis väljaarenenud enamasti puidule maalitud pühapilt, erinevus teistest pühasid tegelasi (Maarja, Kristus) kujutavatest maalidest see, et pilt ise oli püha; väga kindlad reeglid kujutamiseks


improviseerima

muusikas tähendab muusika väljamõtlemist selle esitamise ajalingliskad

kontratantsude rühm


instrumentaalkontsert

kontsert soolopillile ja sümfooniaorkestrile, millel on tavaliselt kolm osa


instrumentaalmuusika

ainult pillimängule, ilma vokaalita (hääleta), tehtud muusika


intervall

kahe heli helikõrguste suhe


J

joonia stiil

kreeka templi levinuim sambastiil: voluutidega kapiteel, sale


juhtmotiiv

ooperis on Wagneri poolt kasutusele võetud uuendus - kindlaid tegelasi või sündmusi iseloomustav muusikaline teema, mida kasutati vastava tegelase või sündmuse sissejuhatamiseks 


K

kaanon

muusikas laul, milles kõik lauljad alustavad sama viisi erineval ajal, nt. Sepapoisid; kunstis reeglistik (peamiselt inimese) kujutamiseks Egiptuse kunstis


kabel

kirikust väiksem altariga pühakoda, mis võis kuuluda suurema kiriku vm. institutsiooni juurde, nt. kalmistukabel 


kalligraafia

kirjakunst, kaunilt kirjutamine


kankaan

populaarne kabareede tantsunumber, mis kasvas iseseisvaks numbriks romantismiaja operetist


kantaat

üks soololaulu vorme, lüüriline vokaalteos solistile või ansamblile


kapiteel

sammast talastikuga ühendav osa, enamasti kaunistatud


katakomb

maa-alune käigustik, koopad, kuhu maeti inimesi; kristluse algusaastatel kristlaste salajane kohtumispaik


katedraal

suurem ja võimsam kirikutüüp, sageli piiskopkonna peakirik, nt. Tartu Toomkirik oli Liivimaa piiskopkonna kirik


keelpill

pill, kus heli tekitatakse kas sõrmede või mingi abivahendiga pillile tõmmatud keeli näppides, või poognaga üle keelte tõmmates


kiilkiri

kirjamärkide süsteem sumeritel: märgid vajutati pehmesse savitahvlisse kiilukujuliste pulkade abil


kirikukantaat

lüüriline vaimulik mõtisklus, sai alguse ja oli populaarne Saksamaal


kirmas

talurahva suvine nädalalõpupidu, senini in traditsioon säilinud Setumaal


klahvpill

on pill, kus heli tekitamiseks kasutatakse klahveklassikaline orkester

klassitsismiajal, 18. sajandil, kujunenud orkestritüüp, mille aluseks oli suur neljahäälne keelpillirühm ning  uuendusena lisaks neljahäälne puhkpillirühm 


klassikaline sonaaditsükkel

suurem, enamast kolme- või neljaosaline heliteos erineva suurusega koosseisudele


klassikaline sonaadivorm

heliteos, mille aluseks on kahe põhihelistiku teemade vastandamine, pala ise jaguneb kolmeks


kodakirik

Eestis levinud kirikutüüp, kus löövid paiknevad ühtse katuse all


koloratuur

romantismiajal ooperis levinud kiiretempoline ilustus või passaaž ühel silbil


kompositsioon

pildil oleva paigutus


kontratants

rahvatantsuliik, millele on omane kindlaks määratud tantsijate arv, paigutus ning liikumisjoonis


kontsert

barokiajal orkestrile kirjutatud muusikateos ja/või teose ettekandmine publikult


kontsertstiil

muusika, mis on loodud avalikuks esitamiseks ja tähelepanelikuks kuulamiseks (mitte enam kaasalaulmiseks või -mängimiseks nagu renessansiajal). Rohkem hinnatakse esitajate isikupära ja meisterlikkust


kooda

klassikalist sonaadivormi lõpetav osa


koomiline ooper

ooperi üks vorme, mille sisu oli igapäevasem ja kergem ning etendust edasi viivad sündmused realistlikumad; žanrist arenes hiljem välja operett


kooriruum

lisaruum romaani kirikus põikhoone ja apsiidi vahel kirikuteenrite jaoks


koraal

keskaegne kiriklik laulkõrbeklooster

olid ilmalikust elust väljunud ja täielikult palvetamisele ja vaimsele tegevusele pühendunud kloostrid


krummhorn

renessansiaegne puhkpill, kus huulikut ei hoita huulte juures vaid õhk puhutakse spetsiaalsesse kapslisse


krüpt

kooriruumi all paiknev ruum romaani kirikus reliikviate hoiustamiseks või erariituste läbiviimiseks


krutsifiks

ristilöödud Kristuse kuju


kujutav kunst

kunstiliigid, mille peamine eesmärk on millegi/ kellegi kujutamine. Kujutava kunsti liigid: arhitektuur, skulptuur, maal, graafika.


kunstiliik

erinev kunsti tegemise viis, nt. portree võib olla maalitud või kivist välja raiutud


kunstistiil

kas kindlal ajastul/ perioodil või konkreetses geograafilises piirkonnas ühiste tunnustega tehtav kunst, nt. egiptuse stiil, joonia stiil, gooti stiil jne


L

läbilõige

vaade objektile külgvaates,nt. tordi erinevad kihid.


ladina rist

on risti tüüp, mille põiki paiknev haru on püstisest harust lühem


laulutsükkel

romantismiajal tekkinud soololaulude kogum, mille üksikuid laule ühendab sama teema ja sündmustik


lied

klaverisaatega soololaul või kammerlaul; tekkis romantismiaja Saksa helilooja Schuberti loomingust


liturgia

religioosne talitus, millel on kindel kord ja kindlaksmääratud teemad


löökpill

pill, kusheli tekitatakse löögi abil (käega või mingi abivahendiga)


lööv

sammaste või välisseinaga piiratud kiriku siseruumi osa; klassikaliselt on kirikus kolm ja viis löövi (kesk- ja külglöövid)


luteri koraal

Saksamaa protestantlik kirikulaul. Tekkis reformatsioonijärgselt.


M

maal

kujutava kunsti liik, mille olulisemaks tunnuseks on värv. Nii kuuluvad maali alla ka nt. vitraaž ja mosaiik


madrigal

mitmehäälne ilmalik laul Itaalias


manuskript

käsitsi kirjutatud raamat, nii nimetatakse enamasti ka keskaegseid käsikirju


meloodia

ühehäälselt väljendatud muusikaline mõte ehk muusikateose viis


monoodia

muusika kirjutamise viis, kus üks meloodia on peateemaks ja teised vaid täiendavad või kordavad seda. Võeti kasutusele barokis


monoteism

ainujumalaga religioon, nt. kristlus


mosaiik

maalikunstitehnika, kus kujutis moodustatakse väikestest värvilistest kivi- või savitükikestest


motett

algselt vaimuliku sisuga, hiljem ilmalikuks kujunenud mitmehäälne laul


mütoloogia

ajaloolises ja kultuurilises kontekstis moodustunud müütide kogum, nt. antiikmütoloogia


muusika

kr.k. musikē, otsetõlkes „muusade kunst“, sisuliselt tähendas lauldes ettekantud luulet


muusikažanr

muusikaliik, nt. instrumentaal- ja vokaalmuusika; vaimulik ja kammermuusika; kunstmuusika ja rahvamuusika jne. Muusikat on võimalik liigitada väga erinevail viisil, tänapäeval on piirid eri žanrite vahel hägustunud.


N

neuma

keskajal kasutuses olnud noodimärk, ei näidanud heli kõrgust, nagu tänapäeva noodid


nokturn

õhtu-või öömeeleolust inspireeritud lühipala


noodikiri

muusika ülesmärkimiseks kasutatav kokkulepitud märgisüsteem


O

ooper

muusikaline lavateos, mis sidus tervikuks kokku muusika, kunsti ja kirjanduse ning kus lavakujundusel ja kostüümidel oli oluline osa sisu kõrval


operett

lavamuusika meelelahutuslik žanr, mille eelkäijaks oli Prantsuse koomiline ooper 


oratoorium

suurem kontsertteos, mis on mõeldud esitamiseks solistile, koorile ja orkestrile, sisult dramaatiline, temaatika enamasti piibliaineline. Oratooriume esitati iseseisvate, mittekiriklike kontsertidena.


oreool

pühapaiste, hiilgus, ausära vms. Eriti keskaja (kristliku sisuga) maalidel pühade inimeste pea ümber kujutati kuldse või valget värvi rõngana.


ornament

üksikkaunistus, võib lähtuda nt. geomeetriast (ring, kolmnurk) või elusloodusest (taimemotiiv).


P

partii

ühe pilli või hääle osa helitöös


passaaž

kiire üles alla liikuv heliriba


passioon

oratooriumi alaliik, Jeesuse kannatuslugu, mille tekst on võetud ühest Uue Testamendi neljast evangeeliumist.


pedaliseerimine

viis, kuidas mängija teeb helipildi nüansirikkamaks aktiivse pedaalide kasutamisega


põhiplaan

vaade hoonele, ruumile pealtvaates


polüfoonia

mitmehäälsus e.muusika, milles kaks või enam häält liiguvad(laulavad) iseseisvalt, kuid kõlavad samaaegselt


polüteism

paljude jumalatega religioon, nt. vanad kultuurid, antiikjumalused


pommer

renessansiaegne puhkpill, tänase oboe eelkäija


portaal

kiriku peauks


portreebüst

skulptuurižanr, kus inimese pead on kujutatud koos õlgadega


prelüüd

lühike, sissejuhatava iseloomuga vabas vormis pala


profiil

inimese nägu külgvaates


programmiline muusika

muusika, mille aines tuli ajaloosündmustest, kirjandusteostest või muusika autori sulest 


puhkpill

pill, kus heli tekitataksepilli sisse puhutud õhu võnkumisel


püramiid

egiptlaste nelinurkse alusega hiiglaslik haudehitis


R

rahvamuusika

mingile kindlale etnilisele rahvale omane muusika tegemise viis: laulud, konkreetsed pillid, rütm jnerahvusromantism

19. sajandi II poole loomesuund muusikas ja kunstis, mis sai ainest rahva ajaloost ja folkloorist


rapsoodid

rändlaulikud antiikajal


regilaul

on eesti vanimat tüüpi rahvalaul, kus põhirõhk on sõnadel, mitte viisi ja mis põhineb regivärsil: eeslaulja laulab ees ja koor kordab järele


regivärss

regilaulule omane värsivorm, koosneb 8 silbist


reljeef

skulptuuriliik, kus kujutatav on enamasti vaadeldav vaid ühest küljest, st. , et üks või kolm külhe on lamedad


repriis

klassikalise sonaadivormi III osa, kus korratakse esimest osa ilma teemasid vastandamata


retsitatiiv

kõnelähedane laul, mis püüab jäljendada loomulikku kõnerütmi. Kasutati nt. ooperis aariate vahepeal aga ka keskaegse kirikulaulu juures.


romaani stiil

10.-12. sajandil levinud kirikuehitusstiil, võttis Rooma kunstist üle ümarkaare akende ja uste kuju juures


röngtenstiil

kujutamise viis Austraalia aborigeenide hulgas, kus muidu silmale nähtamatu skelett maaliti nähtavaks


roosaken

ringikujuline, roosist (Maarja sümbol) lähtuv aken enamasti gooti kiriku fassaadil


rütm

muusikas helide ajaline järjestus kindla süsteemi järgi


S

sakraalarhituur

religioosse otstarbega ehitised, nt. kirikud, kabelid, templid jne.


Š

šansoon

ilmaliku laulu üldnimetus renessansiajal, tuli prantsuskeelsest sõnast


S

skulptuur

kujutava kunsti liik, kolmemõõtmeline (kõrgus, laius + sügavus), materjalideks klassikaliselt kivi, puu, pronks, savi


skulptuurigrupp

mitmest skulptuurist koosnev suurem skulptuur, nt. suured puskkaevud


sonaat

pilliansamblile loodud lühem mitmeosaline teos (instrumentaalne)


soolokontsert

kontsertstiili alaliik, kus barokktrio asemel esitasid muusikalisi soololõike üks või mitu solisti


soololaul

barokiajal levinud lihtne pillisaatega vokaalteos


steel

ülalt ahenev neljakandiline reljeefidega kivisammas vanades kultuurides; steelil kujutati eriti olulisi sündmusi või tähtsaid sündmuseid


stiliseerimine

kujutise lihtsustamine, detailide vähendamine, üldise edasiandmine. Stiliseerimist esines palju nt. vanade kultuuride juures.


süit

tantsude ja instrumentaalpalade tsükkel (mitmetest paladest koosnev kogumik)


sümfooniline poeem

heliteos, mille keskmeks on romantismi ideaalidele vastav ilukirjanduslik kangelane või süžee


sümmeetria

tekib siis, kui mingi objekti erinevad osad on omavahel tasakaalus või korduvad. Nt. looduses liblikas.


T

takt

heliteose osa, mis algab rõhuga ja lõpeb enne järgmist rõhku


tämber

muusika kõlavärv ehk heli selline tunnus, mille järgi teeme kindlaks kas heli on lauldud või mängitud või  mis liiki pill on heli tekitanud


terrakota

põletatud savi või põletatud savist kujukesed. Kasutati palju mitmete vanade kultuuride juures.Põletamine andis savile veekindluse.


terrakotakujud

põletatud savist pisiskulptuurid, nt. Tartu Jaani kiriku kujud


töötlus

klassikalise sonaadivormi II osa, kus arendatakse esimeses osas esitletud teemasid püsiva helistikuga vormis; töötlus lõpeb kulminatsiooniga


trubaduurid

rändlaulikud keskaegsel Prantsusmaal, kes lisaks laulmisele ka tantsisidtsikuraat

sumerlaste astmeline tempel: 7 tasandit sümboliseerimaks 7 metalli/ planeeti


V

viola da gamba

barokiaegne keelpill, tänase tšello eelkäija


virtuoos

silmapaistvalt osav muusik või laulja


virtuoosikultus

romantismiajal tekkinud nähtus, kus kontsertettekande keskmeks sai mingi instrumendi täiuslik tehniline valdamine, nt. klaverimängija või viiuldaja


visand

üldistatud vabakäejoonistus


vitraaž

maalikunstitehnika (käsitöötehnika), kus kujutis moodustatakse värviliste klaasitükkide omavahelisel ühendamisel, kõrgaeg gooti (kirikute aknad), populaarne ja juugendis (tarbekunst, nt. lambid)


vokaalmuusika

muusika, kus peamine või tähtsal kohal on laul/ laulmine /sõnad


Ž

žanr

kunstis teema, nt. maalikunsti žanrid on meremaal või portreemaal; muusikas muusikavorm, nt. kontsert, laul, ooperLehekülg:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (Edasi)
  KÕIK