1. Sissejuhatuse sissejuhatus

Antud kursusel käsitletakse 20. sajandi kunsti- ja muusikat maailmas ja Eestis. Lisaks kunstmuusikale on teemadeks ka jazz-, rock- ja popmuusika areng ning lühike sissevaade tehakse ja filmi-ja fotograafia ajalukku. 

Kursuse materjalid on õpetaja poolt koostatud erinevate õppematerjalide (õpikud) ja infokandjate(raamatud ja internetiallikad) põhjal. Aluseks on riikliku õppekava nõuded, kuid õpetaja valik on olnud teemade hulk, teemade esitamise järjekord ja maht, mida antud kursusel käsitletakse. 

Kursus algab 20. sajandi stiilide tutvustamisega, eraldi tutvute kunstnike ja heliloojate loominguga. II teemaploki moodustavad popkultuurid ja kaasaja muusika ning kunst ja Eesti kunst ja muusika. 

Kursuse märgatava osa moodustavad iseseisvad tööd, mida saab teha mõnesse teemasse süvenemiseks ja kursusehinde tõstmiseks.