Kursuse/teemade ülevaade


  • Selles tekstis näitame, kuidas ehitada mikro- ja megamaailma mudeleid.

  • Siin tekstis näeme, kuidas mehaanika kursuses õpitud seoste abil leitakse võrrand, mille abil saab arvutada otsesele mõõtmisele kättesaamatuid kosmiliste kehade parameetreid.

  • Iseseisval õppimisel tekib ikka küsimusi. Küsimused esitage foorumis "Päringupaik". Klõpsake selleks päringupaiga ikoonil, siis ilmuval klahvil "Lisa uus aruteluteema" ning tippige avanevasse aknasse oma küsimus (pealkirja tahab masin ka). Kui keegi teab probleemile lahendust, siis samamoodi tippige ka vastus. Usun, et sündivas arutelus saavad küsimused vastuse.

 • 1. Taevakehade teke. Maa ja Kuu.

  • Siin ja edaspidi sisaldavad töölehed katkendit populaarteaduslikust kirjandusest ja sellest kirjatükist inspireeritud probleeme-ülesandeid. Kirjatükk tuleb läbi lugeda. Arusaamatute mõistete tähenduse otsime veebist või esitame küsimuse "Päringupaigas". Töölehel olevad ülesanded tuleb lahendada konspekti.

  • Näitame siin esimese töölehe ülesannete abil, kuidas teha siinse kursuse ülesannete arvutusi.

  • Sellel lehel tutvume tiirlemisega, kosmiliste kehade põhilise liikumisviisiga. Ülesannetest õpime, kuidas kujutada kosmilisi suurusi mudelite abil ja tutvume kasutatavate terminitega.

 • 2. Päikesesüsteemi kehad.

  • Sellel töölehel tutvume Päikesesüsteemi moodustavate kehade suurustega võrrelduna nende kehade vaheliste kaugustega. Näeme, et tihti võib kosmilisi kehi lugeda punktmassideks. Ülesannetes rakendame kosmilise liikumise võrrandit, mille abil määratakse kosmiliste kehade masse.

  • See tööleht on pühendatud Pluuto avastamisele ja Päikesesüsteemi kehade liigitamisele.

 • 3. Päike - lähim täht.

  • Siin töölehel on juttu Päikesest, seda ümbritsevast ruumist ja päikesepurjedest.

  • Sellel töölehel tutvume arvamusega Päikese tekkimise kohta. Püüame ka seda hüpoteesi oma arvutustega pisut kontrollida. Õppeteksti leiate siin klõpsates.

 • 4. Slaidiesitluse koostamine.

  • Neil slaididel on lühidalt näidatud, milliseid objekte võib taevas näha. See esitlus on ühtlasi eeskujuks, milline võiks välja näha teie koostatav slaidiettekanne Päikesesüsteemi kohta.


 • 5. Tähed, nende parameetrid.

  • Sellel töölehel tutvume lühidalt tähtede tekkimise ja arenguga. Õppeteksti leiate siin klõpsates.
  • Sellel töölehel tutvume, kuidas tehakse kindlaks tähtede mass ja erinevate elementide sisaldus.

 • 6. Tähed ja kosmilised kaugused.

  • Sellelt töölehelt saame teada, kuidas väljendatakse arvuliselt tähtede heledust. Saame ka teada, kuidas mõõdeti lähemate tähtede kaugused.

  • Sellel töölehel selgitatakse kolmes keeles kosmilise pikkusühiku valgusaasta tähendust.

 • 7. Täheparved ja galaktikad.

  Järgnevad kaks viimast töölehte ei sisalda ülesandeid. Nende läbitöötamine aitab kirjutada esseed.

  Teatavasti on kursuse lõpul vaja kirjutada essee inimkonna teadmistest Universumi kohta. Essee peab tuginema kursuse materjalidele ja vastama ainekavas toodud nõuetele. Nõuded on veelkord korratud järgmise teema plokis.

 • 8. Essee koostamine.

  Kursuse lõpul tuleb koostada essee inimkonna teadmistest Universumi kohta ja selle kohta, kuidas neid teadmisi on saadud. Essee põhineb kursuse töölehtedel toodud materjalidel. Loomulikult võib veebist materjalidele lisa otsida. Essee pikkus on 2 kuni 2,5 A4 lehekülge (kiri Roman 12, reavahe 1,5, lõiguvahe 3 p, veerised 2,5 cm, tekst algab tekstivälja ülaservast ja lõpeb alaserval). Essees tuleb käsitleda ka seda, millised oma arusaamad kursuse käigus muutusid ja täienesid. Tore oleks ära märkida ka küsimused, millele on veel tahtmist vastust otsida.

  • Esseed laadige siia foorumisse. Toimingud selleks on analoogilised slaidiesitluste üleslaadimisega.