Kursuse/teemade ülevaade


 • Kirjanduse teisel kursusel jätkame tutvumist maailmakirjandusega: vaatluse all on romantism, realism, naturalism, estetism kui ka sümbolism. Veel käsitleme vanemat eesti kirjandust kuni rahvusliku ärkamisajani.

  Kursusel käsitletavad teosed:

  W. Shakespeare'i tragöödia "Hamlet" (3 punkti)  - 12. veebruar

  Moliere'i komöödia  "Don Juan"/ "Tartuffe"/ näidendit "Misantroop" 1 ja 2 (3 punkti)  -  12. veebruar

  Prosper Merimee "Carmen" (2 punkti) - 26.02

  Honore de Balzaci "Isa Goriot" (5 punkti) - 11.03    

  Anton Tšehhovi 3 novelli  (kindlasti "Palat nr 6")  (2 punkti)  - Arvestuste nädal

  Läbi tuleb lugeda vähemalt 3 teost (novellid lähevad arvesse ühe teosena).

  Loetud teoseid saab vastata koolis kohapeal!


  Kursuse hindamine

  Vahearvestusi hinnatakse viie punkti süsteemis punktidega 1-5. 

  Ainekursuse kokkuvõttev hinne kujuneb järgmiselt:

  hinne "5" - õpilane on vahearvestuste ja teoste vastamise eest kokku saanud 27-30 punkti;

  hinne "4" - õpilane on vahearvestuste ja teoste vastamise eest kokku saanud 22-26 punkti;

  hinne "3" - õpilane on vahearvestuste ja teoste vastamise eest kokku saanud 15-21 punkti.


  Vahearvestused kursuse jooksul

  1. vahearvestus -  Shakespeare'i-aegne inglise teater, barokk, klassitsism, romantism, realism ja naturalism (kuni 5 punkti)

  2. vahearvestus - lugemisülesanne (kuni 5 punkti)

  3. vahearvestus - vanem eesti kirjasõna, rahvuslik ärkamisaeg Eestis (kuni 5 punkti)

   Punktid loetud teoste eest kujunevad perioodi jooksul (kuni 15 punkti).

  Kes esitavad nädalaülesanded õigel ajal, saavad nendega 1. ja 3. vahearvestuse arvestatud.

  Kes ei saa nädalaülesandeid õigel ajal esitada, õppivad küsimuste põhjal 1. ja 3. vahearvestuseks ning tulevad neid vastama arvestuste nädalal.

  Arvestuse ajal võib kasutada käsitsi kirjutatud spikrit suurusega 7x10 cm.

  Kirjanduse konsultatsiooni Teamsi link

  Kontrollige kindlasti enne konsultatsiooni, et mikrofon ja kaamera oleksid töökorras ja sisse lülitatud.

 • Inglise renessansiteater ning W. Shakespeare'i elu ja looming

  Inglise renessansiteater ning W. Shakespeare'i elu ja looming (Anne Nahkuri kirjandusõpik "Kirjandus antiigist renessansini" lk 159-172)

  1. nädala (29.01-04.02) ülesanne

  1. Kirjutage vihikusse konspekt W. Shakespeare`i elu ja loomingu kohta (3-5 huvitavat ja/või olulist eluloolist fakti, loominguperioodide lühiiseloomustus ning olulisemad näidendid)
  2. Täitke järgnev tööleht vihikusse: Shakespeare`i-aegse teatri võrdlus.doc 

  SLAIDID Shakespeare ja teater

  SLAIDID Shakespeare'i elu ja looming

  NB! Konspektid tuleb kirjutada käsitsi.

  Kes tuleb 11. veebruaril konsultatsiooni, võtab konspekti kooli kaasa. Kes ei saa 12. veebruaril kooli tulla, saadab konspekti pildina või skannituna minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee hiljemalt 12. veebruari õhtuks.

 • Barokk ja klassitsism. Moliere´i looming

  2. nädala (05.02-11.02) ülesanne: konspekteerige  17. sajandi kirjanduse kohta töölehele (käsitsi). Võtke tööleht kaasa 12. veebruari konsultatsiooni. Kes ei saa kooli tulla, saadab konspekti kas pildina või skannituna minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee hiljemalt 12. veebruari õhtuks.

  Konspekteerimisel saate kasutada slaide ja Anne Nahkuri kirjandusõpikut "Barokist romantismini"

  12. veebruaril käsitleme nii Shakespeare'i tragöödiat "Hamlet" kui ka Moliere'i näidendeid.


 • Romantism

  Romantism Lääne-Euroopa ja vene kirjanduses.

  Luuleteksti analüüs ja tõlgendamine. Byroni luule.

  Ajalooline proosa.

  3. nädala (12.-18.02) ülesanne: konspekteerida täislausetega vihikusse järgmiste küsimuste põhjal:

  1. Mis on romantismile ja romantilisele kangelasele iseloomulik?

  2. Kuidas liigitatakse romantsimi ajastu ajaloolist proosat, (1 iseloomustav lause) (vaadake slaide)? 

  3. Mis on iseloomulik W. Scotti ja A. Dumas´ loomingule, 1-2 põhiteost.

  4. Byroni 2 põhiteost ja tema romantilise kangelase tunnuseid.

  5. A. Puškini luule põhiteemasid, mis žanrites kirjutas, mis on põhiteos (iseloomustage 2-3 lausega).

  6. E. A. Poe'  tähtsus kirjandusloos, tema loomingule iseloomulikke jooni, kuidas tema jutte liigitatakse.

  Vastata tuleb nii, et oleks aru saada, mida on küsitud.

  Õppida ja konspekteerida saate nii slaididelt kui ka Anne Nahkuri õpikust "Kirjandus barokist romantismini".

  Kes esitab 26. veebruaril käsitsi kirjutatud konspekti, saab vahearvestuse hinde konspekti põhjal. Kes ei saa konsultatsiooni tulla, saadab konspekti kas skannituna või pildina minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee hiljemalt 26. veebruari õhtuks.

  Kes selleks ajaks konspekti ei esita, teeb arvestuste nädalal vahearvestuse, kus saab kasutada spikrit suurusega 7x10 cm.


   


 • Realism ja naturalism

  Realismi ja naturalismi põhitunnused ja -esindajad Prantsusmaal ning Venemaal: Flaubert, Stendhal, Balzac ja Venemaal: Dostojevski, Tolstoi, Tšehhov.

  4. nädala (19.-25.02) ülesanne: konspekteerige realismi, naturalismi ja estetismi kohta järgmiste teemade põhjal:

  1. Realismi ja naturalismi iseloomustus, naturalismi üks põhiesindaja, nimetage üks oluline teos.

  2. Estetismi ja Oscar Wilde´i loomingu iseloomustus.

  2. Realismi põhiesindajate Stendhali, Balzaci ja Flaubert´i, Dickensi, Dostojevski, Tšehhovi ja Tolstoi loomingule iseloomulikud jooned (vähemalt 3 iseloomulikku joont), nimetage 1-2 põhiteost.

  Vastata tuleb nii, et oleks aru saada, mida on küsitud. 

  Kes esitab 26. veebruaril käsitsi kirjutatud konspekti, saab vahearvestuse hinde konspekti põhjal. 

  Kes selleks ajaks konspekti ei esita, teeb arvestuste nädalal vahearvestuse, kus saab kasutada spikrit suurusega 7x10 cm.

 • Estetism ja romantismijärgne luule.

  Estetism. Wilde. Romantismijärgne luule, sümbolism. Baudelaire, Tagore


  5. nädala (26.02-03.03) iseseisev arvestuslik lugemisülesanne

  Lugege läbi A. Tšehhovi novell "Vanka" ja vastake (vähemalt) kahele küsimusele neljast. Küsimused võid vabalt valida. Vastused tuleb kirjutada käsitsi!

  Lugemisülesanne saatke minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee hiljemalt 4. märtsiks või tooge 4. märtsil kooli valvelauda.

  Lugemisülesannet tehes pidage silmas, et:

  1) vastaksite ainult teksti põhjal;

  2) vastus oleks 50-100 sõna;

  3) vastus oleks täislausetega seotud tekst;

  4) uus mõte algaks taandrealt.

    • Vanem eesti kirjandus ja ärkamisaeg

  Vanem eesti kirjandus. 

  Rahvuskirjanduse tekkimine. K. J. Petersoni luule. 

  http://arhiiv.err.ee/vaata/100-luuleparli-laulja-kristjan-jaak-peterson-loeb-karol-kuntsel

  http://arhiiv.err.ee/vaata/100-luuleparli-kuu-kristjan-jaak-peterson-loeb-kalju-orr

  6. ja 7. nädala (04.03-17.03) ülesanne: konspekteerige vihikusse järgmiste küsimuste põhjal.

  Konspekteerida on kõige parem L. Epneri jt kirjandusõpiku "Vanem eesti kirjandus" järgi. 

  Ärkamisaja kohta leiab infot näiteks Eesti Entsüklopeedia kodulehelt http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eesti_%C3%A4rkamisaeg_%281860%E2%80%931885%29

  ja Kreutzwaldi sajandi kodulehelt http://krzwlive.kirmus.ee/

  Kes esitab arvestuste nädala konsultatsioonis käsitsi kirjutatud konspekti, saab vahearvestuse hinde konspekti põhjal. 

  Kes arvestuste nädala konsultatsioonis konspekti ei esita, teeb vahearvestuse, kus saab kasutada spikrit suurusega 10x7 cm.


  Esimesest eesti keele kirjapanekust esimeste eestikeelsete raamatuteni.

  1. Millal tekkis ja hakkas arenema eesti kirjakultuur?
  2. Kus on kirjas esimesed eestikeelsed sõnad?
  3. Kes tegelesid sajandite vältel eesti kirjasõnaga ja miks?
  4. Millega on seotud esimeste eestikeelsete raamatute ilmumine.
  5. Mis aastast on pärit esimene teadaolev eestikeelne raamat ja mis aastast esimene säilinud eestikeelne tekst, mis tekstid need olid?
  6. Mis aastal ilmus täielik eestikeelne piibel? Miks see oli väga oluline saavutus?
  7. Mis sajandil sai alguse eestikeelne ilmalik kirjandus?
  8. Kes oli teadaolevalt esimese eestikeelse juhuluuletuse autor, mis aastal see juhuluuletus trükist ilmus?
  9. Mis on esimene eestlase loodud luuletus?

   

  Estofiilide aeg

  1. Mida pidasid valgustajad oluliseks? Mida tõi kaasa valgustusideede levik Eestis?
  2. Kes olid algul juturaamatute autorid ja milline oli 18. sajandi eesti kirjandus?
  3. Tänu millele kasvas juturaamatute arv 1830. aastatel?
  4. Mille poolest erinesid 19. sajandil populaarseks saanud rahvaraamatud esimestest rahvavalgustuslikest rahvaraamatutest?
  5. Millised olid Otto Wilhelm Masingu olulisemad saavutused (4)?
  6. Kes ja millal hakkasid uurima eesti keelt, kirjandust ja rahvaluulet?
  7. Miks on Johann Heinrich Rosenplänter oluline?

   

  Kristjan Jaak Peterson

  1. Mis on iseloomulik tema loomingule?
  2. Kes avastasid tema luuletused ja millal need trükiti?
  3. Mis on iseloomulik tema oodidele? Nimetage kaks tema oodi.
  4. Millist riiklikku tähtpäeva tähistatakse tema sünnipäeval?


  Rahvuslik liikumine Eestis 19. sajandil

  1. Millal toimus rahvuslik liikumine ja mis olid selle eesmärgid?

  2. Kes olid rahvusliku liikumise olulisemad eestvedajad ja milles seisnes nende tähtsus? (vähemalt 3)

  3. Mis olid rahvusliku liikumise olulisemad sündmused /ettevõtmised, millal need toimusid, kes olid eestvedajad? (vähemalt 3)

  4. Mis iseloomustab rahvusliku liikumise aja luulet, mis on peamised teemad ja kes on olulisemad autorid?

  5. Milliseid teemasid käsitlevad rahvusliku liikumise aegne proosa ja draama? Nimetage peamised autorid.
   

 • Ärkamisaja kirjandus

  L. Koidula elu ja looming.