Rahvusvahelise Haridustehnoloogia Seltsi (International Society for Technology in Education ehk ISTE) digipädevuste standard õpetajatele

Pädevad õpetajad kohandavad ja rakendavad ISTE õpilaste digipädevuste mudelit (ISTE-S), kavandades ja juhtides õppeprotsessi, hinnates õpitulemusi, muutes õppimist

haaravamaks, rikastades õpikeskkonda ja olles tehnoloogia mõtestatud kasutamisel eeskujuks õppijatele, kolleegidele ja üldsusele. Õpetajad peaksid lähtuma järgnevatest

pädevusnõuetest:

1. Õppijate innustamine ja nende loovuse arendamine. Õpetajad kasutavad oma pedagoogilisi ja aineteadmisi ning digitehnoloogiat, et arendada õppijate õpioskusi, loovust ja innovatsiooni nii õpperuumis kui ka virtuaalsetes keskkondades.

Õpetajad:

a. edendavad ja toetavad loovat ning innovaatilist mõtlemist ja leidlikkust, olles õppijatele

eeskujuks;

b. kaasavad õppijaid eluliste küsimuste ja probleemide uurimisse ning lahendamisse

digivahendite abil;

c. edendavad õppijate refleksiooni koostöövahendite abil, et avaldada ja avardada

õppijate kontseptuaalset arusaamist ja mõtlemist, planeerimist ning loomingulisi

protsesse;

d. on teadmusloomes eeskujuks õpilastele ja kolleegidele, õppides koos nendega

erinevates füüsilistes ja virtuaalsetes keskkondades.

2. Digiajastule kohaste õpetamis- ja hindamisvõtete arendamine. Õpetajad kavandavad, arendavad ja analüüsivad õppeprotsessi ning õpitulemuste hindamisviise

digivahendite abil, taotledes õppijate digipädevuste saavutamist vastavalt NETS-S standardile.

Õpetajad:

a. kavandavad või kohandavad õppimise ja loovuse soodustamiseks asjakohaseid

õppetegevusi, mis hõlmavad digivahendeid;

b. kasutavad õpikeskkonnas digivahendeid, mis äratavad uudishimu ja innustavad õppijaid

osalema oma õpieesmärkide püstitamisel, õppimise juhtimisel ja arengu hindamisel;

c. kavandavad ja kohandavad õppetegevusi kasutades digivahendeid, et arvestada

õppijate erinevaid õpistiile, -strateegiaid ja võimeid;

d. annavad õppijatele mitmekülgset tagasisidet nii kujundava kui kokkuvõtva hindamise

vormis, lähtudes seejuures nii pädevus- kui tehnilistest standarditest ning kasutades

hindamistulemusi sisendina õppeprotsessi parendamisel.

ISTE õppijate, õpetajate ja haridusvaldkonna töötajate haridustehnoloogiliste pädevuste eesti keelde

tõlkimist toetas Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi programm Primus.

3. Õpetaja eeskuju digiajastu töö- ja õppimiskultuuri kandjana. Õpetajad demonstreerivad teadmisi, oskusi ja töövõtteid, mis on omased innovaatilisele professionaalile digitaalses ühiskonnas.

Õpetajad:

a. demonstreerivad vilumust digitehnoloogia kasutamisel ja olemasoleva teadmuse

ülekandmisel uutele tehnoloogiatele ja situatsioonidele;

b. teevad õppijate õpiedukuse ja innovaatilisuse toetamiseks digivahendite abil koostööd

õppijate, kolleegide, vanemate ja teiste kogukonnaliikmetega;

c. edastavad efektiivselt asjakohast teavet ja ideid õppijatele, vanematele ja kolleegidele,

erinevaid digiajastu meediume ja formaate kasutades;

d. on eeskujuks tänapäevaste ja tulevaste digivahendite kasutamisel uurimistegevuses

ning elukestvas õppes, sh suudavad leida, analüüsida, hinnata ja kasutada erinevaid

infoallikaid.

4. Digiühiskonnas kodanikuna käitumine. Õpetajad mõistavad arenevas digikultuuris nii kohalikke kui globaalseid kitsaskohti ja vastutust ning käituvad oma professionaalses tegevuses seaduslikult ja eetiliselt.

Õpetajad:

a. soovitavad, edendavad ja õpetavad digitaalse teabe ja tehnoloogia turvalist, seaduslikku

ja eetilist kasutamist, sh autoriõiguste ja intellektuaalse omandi põhimõtete järgimist

ning asjakohast allikatele viitamist;

b. arvestavad õppijate individuaalsete eripäradega, kasutades õppijakeskseid meetodeid

ning pakkudes võrdset ligipääsu sobivatele digivahenditele;

c. on eeskujuks digitehnoloogia ja teabe kasutamisega seotud etiketi järgimisel ja

edendavad vastutustundlikku suhtlust digikeskkonnas;

d. edendavad kultuuritaju ja globaalset teadlikkust, suheldes digikeskkonnas kolleegide ja

õppijatega teistest kultuuridest.

5. Kutsealane areng ja eestvedamine. Õpetajad parendavad pidevalt kutseoskusi, on eeskujuks elukestvas õppes osalemisel ning on oma koolis ja professionaalses kogukonnas digivahendite kasutamise eestvedajad.

Õpetajad:

a. osalevad kutse- või erialastes kohalikes ja üleilmsetes õpikogukondades eesmärgiga

avastada digitehnoloogia loomingulise rakendamise uusi võimalusi;

b. demonstreerivad liidrivõimeid uute digitehnoloogiate juurutamise visiooni kujundamisel,

panustavad ühisotsustusse ning arendavad kolleegide eestvedamis- ja

digitehnoloogiaoskusi;

c. analüüsivad ja mõtestavad regulaarselt ajakohaseid uuringuid ja toimivaid praktikaid

õppimise toetamisel digivahenditega;

d. panustavad õpetajakutse, oma kooli ja kogukonna toimimisse, elujõulisusse ja

uuendusprotsessi.


Copyright © 2008, ISTE (International Society for Technology in Education), 1.800.336.5191 (U.S. & Canada) or 1.541.302.3777 (Int’l), iste@iste.org, www.iste.org. All rights reserved.

ISTE digipädevuste standardi on eesti keelde tõlkinud

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 2012. aastal.

Täiendatud tõlge on tehtud 2014. aastal

Lisainfo: www.innovatsioonikeskus.ee

Viimati muudetud: esmaspäev, 7. mai 2018, 15.53 PM