Kursus: Ökoloogia , keskkonnakaitse. Evolutsioon ja liigiteke.

Kursuse eesmärgid:

Kursuse lõpuks õpilane: 1)oskab tõlgendada ning mõistab mudelite osa loodusnähtuste kirjeldamisel; 2) kasutab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase info hankimiseks eesti- ja võõrkeelseid allikaid, hindab infot kriitiliselt; 3) määrab ning analüüsib keskkonnaprobleeme, teeb tõenduspõhiseid järeldusi; 4) Mõistab elurikkuse hoidmise vajalikkust; 5) teab ja hindab kriitiliselt inimese tegevust loodus- ja keskkonnakaitse seisukohast; 6)mõistab oma tegevuse tagajärgi elurikkuse hoidmisel; 7) väärtustab keskkonda kui tervikut ja järgib jätkusuutlikkuse põhimõtteid ning tervislikke eluviise; 8) teab evolutsiooniteooria kujunemist ja selle põhiseisukohti; 9) teab bioevolutsiooni etappe ja mõistab selle kujunemise omavahelisi seoseid; 10) saab aru loodusliku valiku põhimõtetest ja oskab tuua näiteid loodusest; 11)saab aru ja oskab seletada mikro- ja makroevolutsiooni kujunemist; 9) tunneb huvi kohalike ja globaalsete keskkonnanähtuste ning loodusteaduste ja tehnoloogia arengu vastu, teeb karjäärialaseid otsuseid ning on motiveeritud elukestvaks õppeks.

Kursuse õppematerjalid:

1) Rannap, R.; Tehnunen, A.; Hain, E. (2013): Bioloogia Gümnaasiumile IV

2) Rannap, R.; Tehnunen, A.; Hain, E. (2013): Bioloogia Gümnaasiumile IV, Töövihik

3) Üleslaetud õppematerjalid: esitlused, töölehed, abitekstid

4) Opiq.ee keskkond

5) Lisamaterjal internetist

Kursuse ülesehitus:

Kursus kestab 7 nädalat. 8. nädalal toimub arvestus.

Kursus on üles ehitatud nädalate kaupa, kuid arvestab teema terviklikkust:

Igal nädalal on kirjeldatud nädala tegevuskava ja antud täpsemad juhised.


Nädal

Teema

Tegevus

1

Sissejuhatus Ökoloogiasse. Ökoloogilised tegurid, nende jaotus. Abiootilised tegurid. Ökoloogiline amplituud.

Biootilised tegurid: organismide vahelised suhted.

Tutvuda teemaga õpiku, interneti ja esitluste vahendusel . Vastata Opiq -s esitatud ülesannetele!

2

Ökosüsteem kui tervik: toiduahelad, -võrgustik.

Aineringed ökosüsteemis, ökoloogiline efektiivsus, ökoloogilised püramiidid

Tutvuda teemaga õpiku, interneti ja esitluste vahendusel . Vastata Opiq -s esitatud ülesannetele!

3

Ökoloogia teemat kokkuvõttev töö.

Evolutsiooniteooria, evolutsiooni uurimismeetodid, evolutsiooni etapid

Kontrolltöö  Moodles (Teie esimese tunni ajal)

Teemaga tutvumine õpiku ja esitluste abil. Vajadusel info otsimine internetist. Küsimustele vastamine ja nende postitamine 

4

Olelusvõitlus ja looduslik valik

Muutumisvõime kui evolutsiooni eeldus. Liigiteke ja makroevolutsioon

Teemaga tutvumine õpiku ja esitluste abil. Vajadusel info otsimine internetist. Küsimustele vastamine ja nende postitamine 

5

Inimese evolutsioon

 

Kontrolltöö avatud materjalidega

Antud teemadega tutvumine õpiku ja esitluste abiga. Töölehe täitmine.

Test evolutsioonist (Teie esimese tunni ajal)

6

Keskkonnakaitse: liikide mitmekesisus. Looduskaitse meil ja mujal maailmas

Vastava materjaliga tutvumine: õpik ja esitlused. Slaidiesitluse koostamine 

Õppetesti lahendmine

7

Liikide väljasuremist soodustavad inimtekkelised tegurid

Slaidiesitlused (hindelised!)

(Töö: Keskkonnakaitse (teie teise tunni ajal) jääb ära!)

8

Arvestus

Kirjaliku arvestuse tegemine

 

 

Õpiprotsessi kirjeldus:

Kursuse töö toimub iseseisva tööna (õppematerjalide lugemine, informatsiooni otsimine, individuaalsete ja grupitöö ülesannete täitmine); seminaridena;  tegevusena veebipõhises õpikeskkonnas (esitlused, töölehed, ettekanded); jne. Põhiline töö toimub meil Opiq.ee keskkonnas. Õpime 2-3 peatüki kaupa nädalas. Kuna see keskkond lubab korraga sisestada ainult 1 ptk kaupa töid, siis kuuluvad nädala ülesannete hulka kõik sama kuupäevaga peatükid ja nende juurde märgitud ülesanded. Ülesanded saadate sealt keskkonnast mulle vajutades nuppu "Esita".  Lisainfo Moodles! Ja Powerpoint esitlused ikka kursuselehel.

Nõuded: 

Kui kõik hinded on positiivsed, on kursus sooritatud. Kui on rohkem kui pooled kontrolltööd tegemata, siis lõppeb kursus arvestusega, mis sooritatakse 8. nädalal. Kodutööd tuleb esitada vastava nädala kolmapäeva õhtuks. Nädalaülesannete punktid on arvestatud töö punktide sisse (mitte lisaks!)!  Vastavalt sellele arvutatakse ka hinne iga teema juurde. 

Arvestustöö hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest ja  koolis vastuvõetud hindamisjuhendist.

 

Kursuse juhendaja:

Ülle Irdt

bioloogiaõpetaja

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium

ylle.irdt@ag.tartu.ee

Probleemide puhul IT valdkonnas pöördu kooli IT-spetsialisti poole:

Ain.Jahhu@ag.tartu.ee


Viimati muudetud: neljapäev, 29. aprill 2021, 10.53 AM