Juhend heliteose kuulamiseks

1. Millest koosneb heliteos

Oleme harjunud, et muusika mängib taustaks ja me tegelikult ei kuula seda vaid kuuleme. Ka siis on muusikal meile mõju: see võib olla ärritav, uinutav, teha tuju rõõmsaks, panna tantsima jne. Kui on vaja kirjeldada, miks muusika meis mingeid muutusi tekitab, me sageli ei oska seda teha. Ent ka muusika kuulamise juures on kindlad märksõnad, mida saab tähele panna ja märgata. Järgnevalt toon välja põhipunktid, mida muusikapala kuulamise juures tähele panna. Teose kirjeldamiseks on hea seda kaks korda läbi kuulata: esmalt lihtsalt, et saada üldpilt ja siis rahulikumalt ja tähelepanelikumalt pala kulgu jälgides.

1. Teose vorm

Esimene asi on teada, mis teosega on tegemist: lühipalaga (sonaat, süit jne), mida esitab üks pill või suurema kontsertettekandega, millesse kaasatud suurem koosseis. Teine asi on märgata, kas tegemist on vokaal- või instrumentaalpalaga. Mõlemast annab infot juba teose pealkiri: sonaat, instrumentaalkontsert, sümfoonia, oratoorium jne. 

2. Teose ülesehitus

Selles osas saab uurida kas teos jaguneb mingiteks osadeks: sissejuhatav, teemat edasi arendav jne. Tavaliselt muutub siis teose rütm (nt. kiire-aeglane-kiire) või lisandub juurde pillirühmasid. 

3. Mis pillid mängivad/hääled kõlavad

Eraldi saab välja tuua pillide või inimhäälte kõla. Näiteks millise pilli kõla tuleb rohkem esile, milline jääb peaaegu märkamatuks. Kuidas tuleb esile e. milline on pilli/hääle tämber: pehme, tasane; terav, jõuline, tugev; jne. See on see, kuidas pilli mängitakse või mil viisil lauldakse. Selles osas võib otsida seoseid ka erinevate teoste osade vahel, nt. hoogsale avamängule järgneb vaikne ja voogav teemaarendus.

4. Mis on teose sisu

Selles osas saab mõtiskleda selle üle, kuidas helide kaudu on edasi antud mingit mõtet. Seos teose pealkirjaga. Nt. kui teose pealkiri on "Nõidade tants", siis kas pala kuulates tekib mingeid pilte silme ette, mis "nõidade tantsu" kirjeldavad.

5. Mis emotsioonid/ mõtted teost kuulates tekivad/ kuidas seotud eelnevaga

Viimane osa vaadata muusikapalale isikliku pilguga: mis emotsioone, mõtteid see tekitab kuulajas. Kas see läheb kokku helilooja mõtete ja taotlustega või tekib hoopis midagi muud. Hea, kui oskate tekkinud mõtetele/emotsioonidele ka põhjenduse anda: miks arvate, et just need mingis teose osas tekkisid.


Järgmises peatükis on toodud kuulamiseks üks näide.